Отново за декларацията по член 15 от ЗЗБУТ

Сигурен съм, че работодателите знаят какво представлява декларацията по член 15 от Закона за здравословни и безопани условия на труд (ЗЗБУТ).

Знаят, че при промяна в обстоятелствата трябва отново да подадат декларация. И че срокът е ежегодно до края на месец април.

В „ЗБУТ за начинаещи“ съм разгледал подробно тази декларация в специална статия – „Декларация по член 15 от ЗЗБУТ“.

Като допълнение миналата година по това време ви информирах, че съгласно становище на  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) при преразглеждане на оценката на риска рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск само по себе си и не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране (повече – в публикацията ми „COVID-19 и декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ“).

Днес отново се връщам на темата. Поводът е съдържанието на декларацията в сайта на ИА ГИТ. По-конкретно, добавянето на раздел „Данни за заявителя“ преди данните за работодателя.

Нека припомня, че нормативният документ, регламентиращ попълването и подаването на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, е Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Нормативно регламентираният образец, който трябва да се попълва, е даден като Приложение 1 към тази наредба. Но… този образец не съдържа данни за заявител! От друга страна, съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на цитираната наредба, образецът на декларацията се публикува на страницата на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в интернет за ползване от декларатора.

Кой е валидният образец? Този от приложението към наредбата или този от сайта на ИА ГИТ?

Опитах се да изясня разминаването, като направих запитване до ИА ГИТ. Поинтересувах се и дали се предвижда изменение в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.

Ето отговора, който получих на 04.04.2022г.:

С приемане на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) възникна задължението за юридически и физически лица, в качеството им на работодатели, да подават годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ.

При създаване на декларацията през 2010 г., за да може да бъде оформена административна услуга, същата бе регистрирана като „Вписване в публичен регистър за подаване на годишна декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“. В този смисъл е „заявление за вписване в публичен регистър“, при което задълженото лице за декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ се явява едновременно заявител по заявлението и съответно задължено лице.

Тъй като декларацията за конкретен работодател може да бъде подадена по електронен път с електронен подпис и от друго лице, различно от задълженото, то следва полетата „Данни за заявителя“ да бъдат коректно попълнени. В случай, че декларацията бъде подадена и подписана с електронен подпис напр. от счетоводител, към декларацията е нужно да бъде приложено и нотариално заверено пълномощно.

Полето „Декларацията се подава за година:“ се попълва, поради необходимостта, заявителят да посочи, за коя година задълженото лице декларира  нужните обстоятелствата.

В заключение Ви информираме, че Инспекцията по труда не разполага с данни за предвидени изменения на Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г.

Според мен, Приложение 1 към Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. трябва да бъде изменено с цел уеднаквяване на двата образеца. Дали и кога – ще поживеем, ще видим…

 

Още по темата:

Декларация по член 15 от ЗЗБУТ

COVID-19 и декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ