Работа от от разстояние и надомна работа – права и задължения

Както вече знаем, основна противоепидемична мярка в условията на пандемията от COVID-19 е работата от разстояние.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) чрез нейните поделения в страната предвижда специализирани проверки на работодатели, въвели работа от разстояние.

Новото в дейността на ИА ГИТ по отношение на този вид работа е въвеждането на т.н. въпросници за самоконтрол. Целта е подобряване на условията на труд без да се налага извършване на проверка на работодателя и на работното място, което в случая е в дома на работещите. За целта на работодателите ще се изпращат специални въпросници. При попълване на въпросника работодателите сами ще могат да установят има ли несъответствия по отношение на трудовото законодателство в конкретното предприятие и да ги отстранят преди евентуално извършване на физическа проверка. Предприятията ще разполагат с не по-малко от един месец за отстраняването им без риск от налагане на санкции.

Данните от въпросниците ще се анализират и ще се планират проверки там, където се установи висок риск от нарушения на трудовото законодателство.

Какви са правата и задълженията на работещите и работодателите при работа от разстояние и надомна работа?

От ИА ГИТ ни припомнят най-важното.

Задължително е изискването извършването на надомна работа да се регламентира в трудовия договор с работещото лице. В него се определят:

 • изпълнение на трудовите задължения в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя;
 • местонахождението на работното място;
 • трудовото възнаграждение за този вид работа.

При извършване на надомна работа работодателят трябва да осигури:

 • условия за изпълнение на работата;
 • заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, работещи в предприятието;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • квалификация, преквалификация и обучение;
 • социално и здравно осигуряване;
 • възможност за синдикално сдружаване, участие в общото събрание на работниците и служителите в предприятието, информиране и консултиране и присъединяване към колективен трудов договор;
 • социално-битово и културно обслужване.

Аналогични са изискванията и при работа от разстояние.

В индивидуален трудов договор работодателят трябва уговори всички условия, права и задължения на страните във връзка с работата от разстояние и осъществяването й.

С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:

 • смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане;
 • възможностите и условията за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя;
 • редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
 • съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

При работа от разстояние работодателят трябва да осигури:

 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 • програмното осигуряване (софтуер);
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност и др.

В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

И тук на работещите трябва да се гарантира ползване на същите права, свързани с организацията на работа и осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Остава задължението за оценка на рисковете и предприемане на мерки за минимизирането им.

Имате ли лица, ангажирани с надомна работа? А персонал, работещ от разстояние? Ако темата представлява интерес за вас, допълнителна информация можете да получите от сайта на ГИТ.

Още по темата:

Работа от разстояние

Оценка на риска при работа от разстояние