Квалифицирани лица, контролиращи работа със скеле

В публикацията „Нова наредба за работа със скелета“ ви запознах с основните изисквания в Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

Както вече знаете, с тази наредба се определят:

 • видовете и класификацията на скелета;
 • техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
 • минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
 • изискванията при експлоатация на скелета;
 • видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.

Един от често срещаните въпроси по прилагане на цитираната наредба засяга т.н. квалифицирани лица и работещи, които осъществяват контрол при монтаж, демонтаж или съществени изменения на скелето. Има ли специални изисквания към образованието и подготовката им?

В нормативния документ няма изисквания към образованието, професионалната подготовка и квалификацията. Но в чл. 31 на Наредба № РД-02-20-3 от 2020 г. е записано, че тези квалифицирани лица и работещи трябва да са получили подходящо специализирано обучение в съответствие с изискванията на чл. 215н от Наредба № 7 от 1999 г.

Тук очевидно се има предвид Наредба № 7 от 23. 09. 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (можете безплатно да ползвате тази наредба в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“).

Член 215н определя обхвата на специализираното обучение. То трябва да осигури знания по отношение на:

 1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
 2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
 3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
 4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
 5. допустимите натоварвания;
 6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

ЗБУТ - обучение

Самото обучение се провежда по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (тя също е достъпна за ползване в „ЗБУТ – Хипермаркет“). Полезно е да си припомним, че Наредба РД-07-2 дава  възможност обученията да се извършват от:

 • работодателите при спазване изискванията на наредбата;
 • юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение;
 • висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение;
 • специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

Аналогичен въпрос относно компетентността на квалифицираните лица е зададен на страницата за въпроси и отговори на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Със становището на експертите от МТСП можете да се запознаете в Секция 3 – „Полезна информация“ на „ЗБУТ – Хипермаркет“.

 

Още по темата:

Нова наредба за работа със скелета