Можем ли да включваме външни лица в КУТ?

Повод за днешната ми публикация е едно неотдавнашно запитване до „ЗБУТ за начинаещи“. Става дума за това дали лекарите от службите по трудова медицина трябва да бъдат включвани в състава на Комитета по условия на труд (КУТ) от квотата на работодателя. Аз бих разширил въпроса: Можем ли да включваме външни лица като членове на КУТ в нашето предприятие?

Както знаем, дейностите по учредяването и работата на КУТ са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Основните дейности на КУТ са:

  • обсъждане и предлагане на мерки относно трудовата безопасност всяко тримесечие;
  • обсъждане на оценката на риска и анализа на здравното състояние;
  • обсъждане на планирани промени в технологиите, организацията на труда и др.;
  • извършване на проверки по спазване на изискванията за осигуряване на ЗБУТ;
  • следене състоянието на трудовия травматизъм;
  • участие в разработване на програми и други документи.

Представителите на работещите в КУТ разполагат с много права, подробно описани в закона.

Ще припомня, че КУТ може да има от 4 до 10 члена и включва равен брой представители на работодателя и работещите. Представителите на работещите се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда (КТ). Мандатът им е четири години.

Дали би било нормално да изберем в КУТ външни лица, които да се ангажират от наше име с изброените по-горе дейности? И да оставим те да приемат решения за работата в нашата фирма? Разбира се, че не! Но от друга страна е очевидно – представителите на работещите няма как да бъдат специалисти във всички области. Тогава?

В чл. 27, ал. 5 на ЗЗБУТ е предвидено решение на този проблем. Там е записано, че в работата на комитета по условия на труд могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти. Ключовият текст тук е „могат да участват“. Но не и да бъдат избирани. На пръв поглед разлика като че ли няма, но… От първостепенна важност е кой има право да взема решения. Това са нашите колеги – членове на комитета, а не поканените лица.

Накратко – имате нужда от консултация, разяснения и др.? Каните компетентни експерти и получавате мнението им. Но решенията си ги вземате вие.

А сега да се върнем на конкретното запитване за участието на лекаря от службата по трудова медицина в КУТ. Макар и рядко, все още има места, където считат това за възможно. А причината е?

Причината е, че нормативната уредба по света и у нас търпи промени. Променян е и ЗЗБУТ. Ако внимателно се запознаем с тези промени, ще открием стар текст на алинея 5 към чл. 27. Той гласи: „В състава на комитета по условия на труд като представители на работодателя се включват лекарят от службата по трудова медицина и длъжностните лица по безопасността на труда.“. Този текст бе в сила до 2007г., но вече е отпаднал. За по-любознателните – изменението е обнародвано в Държавен вестник, бр. 40 от 2007г.

В заключение – един съвет. Избягвайте да купувате нормативна уредба на хартиен носител. В много книжарници ще откриете лъскави книжки и със ЗЗБУТ, и с КТ, и с наредби и други документи. Удобни са, но са актуални към датата на издаване. А само КТ, само за 2020г. е променян шест пъти!

 

Още по темата:

КУТ и ГУТ

Учредява ли се КУТ в държавната администрация?