ЗБУТ, COVID-19 и личните ни данни

Наскоро попаднах на едно становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), засягащо личните ни данни при заболяване от най-коментираната днес вирусна инфекция. То е от миналата година, но считам, че ще бъде полезно да ви запозная с него.

Малко предисловие.

Знаем, че работодателят има редица задължения съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), включително и да:

  • извършва превенция на професионалните рискове;
  • предоставя информация на работещите;
  • създава организация и осигурява средства за постигане на безопасност и здраве при работа.

Нека си припомним (едва ли сме го забравили), че в условията на обявеното извънредно положение, Министърът на труда и социалната политика издаде специални заповеди, с които определи мерките за превенция на риска от разпространяване на COVID-19 и включи инструкции за осигуряване на подходящи условия на труд. Съгласно тях работодателят е длъжен да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители, както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

С цел намаляване на рисковете от разпространение на COVID-19 в много предприятия бе въведена т.н. работа от разстояние (работа от дома) за част или за целия персонал, което наложи създаването на допълнителна организация за работещите и спазване на изискванията за трудова безопасност.

Дотук добре. Но… В сряда шефът научава, че Пенка Николова, която от понеделник работи от дома, но до петък е работила присъствено в едно помещение с други лица, е била диагностицирана като носителка на вируса. Какво следва да се предприеме? Може ли / длъжен ли е да предостави информация за това на колегите й?

И още. Законосъобразно ли е работодателят да изисква информация от персонала, който си е в къщи, дали конкретното лице или членове на домакинството му не са болни?

От една страна, във фирмата би трябвало да са наясно дали рисковете за работещите там не са се увеличили. От друга, здравното състояние на конкретния работещ не съдържа ли лични данни, неподлежащи на разгласяване?

За изясняване на този казус е било направено запитване с искане за становище до КЗЛД от конкретен работодател.

Основните въпроси в това запитване:

  1. Има ли право работодателят да изисква от служителите си (които работят от домовете си) информация за това дали са заразени с COVID-19, те или членовете на техните домакинства, а също и дали се намират в карантина поради съмнения за заболяване, при положение, че доскоро са били на работните си места и предприятието е функционирало в нормален порядък и всеки служител е бил контактен със своите колеги?
  2. В случай, че се установи по категоричен начин заразен с COVID-19 служител на дружеството или член на неговото домакинство, имаме ли право да уведомим останалите служители за този факт, както и по какъв начин трябва да се осъществи това обработване на данни (споделяне на информация относно здравословното състояние с останалите служители) така, че да не се нарушават разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)?

Становище на комисията:

  1. Няма правно основание за изискването на информация от служителите, които работят от вкъщи, относно тяхното здравословно състояние и това на членовете на семейството им. Работодателят може да въведе пропускателен режим на територията на предприятието, само когато конкретната трудова дейност налага това. Всички останали мерки свързани с издирването на контактните лица на заразения са в правомощията на здравните власти.
  2. Работодателят може да предостави информация на колектива за наличието на заразен служител, без да предоставя данни за неговото идентифициране, и когато такъв е установен по безспорен начин на основание чл. 4, ал. 1 от ЗЗБУТ. Здравните власти следва да извършат действията по откриването на контактните лица и съответното им изследване.

Нека уточним – това становище има консултативен характер за администратора на лични данни.

С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.

 

Още по темата:

Работа от разстояние