Промени в правилника за прилагане на ЗХУ

Първото тримесечие на текущата година вече отмина. Неусетно – вируси, избори и какво ли още не…

Но ако оставим емоциите настрана, би трябвало да сме приключили с две важни дейности, които нормативната уредба ни налага:

  • определяне на работни места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
  • определяне на работни места и назначаване на работници и служители с трайни увреждания.

На пръв поглед това е едно и също, но… не е!

Работните места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят на основание чл. 315 от Кодекса на труда (можете да го ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“). Задължителни са за предприятия, в които общият брой на работниците и служителите е повече от 50. Как става това съм разгледал подробно в публикацията „Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност“.

Работните места за работници и служители с трайни увреждания също са задължителни за предприятия с персонал 50 и повече работници и служители. Основание – чл. 38 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Нека си припомним – броят на тези работни места е съгласно квота както следва:

  • за работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  • за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

За новосъздадени предприятия задължението възниква през годината, следваща годината на вписването им.

И нещо, което не бива да забравяме – работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по чл. 38 от ЗХУ.

Както знаем, за прилагането на Закона за хората с увреждания е изготвен специален Правилник.

С Постановление № 127 от 01.04.2021г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за хората с увреждания (обнародвано в Държавен вестник, бр. 28 от 06.04.2021г.) в този правилник са направени някои изменения и допълнения.

Това, което пряко засяга работодателите:

  • Съгласно нова ал. 2 към чл. 25 се уточняват сроковете и документирането на работните места за лица с трайни увреждания. Текстът гласи: „Работодателят изготвя ежегодно, но не по-късно от края на януари, списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания. Списъкът се съхранява в предприятието и се представя при поискване от контролните органи…“.
  • Съгласно нова ал. 6 към чл. 29 се уточнява изплащането на компенсационната вноска при неизпълнение на квотата. Текстът гласи: „Компенсационната вноска по чл. 38, ал. 6 от Закона за хората с увреждания се заплаща не по-късно от последното число на месеца, за който се отнася. Когато този ден е неработен, вноската се внася най-късно в първия работен ден.”.

Обнародвани са изменения и допълнения и в други членове и алинеи на правилника. С пълния текст на постановлението можете да се запознаете ТУК.

 

Още по темата:

Време е да определим работни места за трудоустрояване

Трудоустрояване – кое е подходящото работно място?