Задължителна ли е проверката на знанията след обучение по БЗР?

Едно от основните задължения на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа е провеждането на обучения. Темата бе разгледана подробно в статията ми „Обучения“ от поредицата за начинаещи специалисти по здравословни и безопасни условия на труд „ЗБУТ – Азбука“.

Да си припомним:

Обученията имат за цел поддържане на необходимото ниво на знанията и уменията по безопасност и здраве при работа.

Задължителни са за широк кръг лица, в т.ч.:

  • лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по БЗР;
  • лицата, провеждащи обучения и инструктажи;
  • избраните за членове на КУТ и ГУТ;
  • работещите с машини, съоръжения и др., за които се изисква правоспособност;
  • заетите в дейности, които създават опасност за здравето и живота (за себе си и за околните).

Важен момент тук е как трябва да завърши такова обучение. Ако се касае за обучения, свързани с придобиване и потвърждаване на правоспособност, там нещата са ясни – няма начин да потвърдим придобитите знания и умения (например за управление на мотокар) без да положим изпит / проверка на знанията (по теория, практика или и двете).

Но ако се касае за вътрешнофирмено обучение, например на лицата, провеждащи инструктажи? Или на ръководителите? Трябва ли да ги изпитваме? И какво следва да се разбира под изпит / проверка на знанията? Теглене на билетчета с въпроси и развиване на писмени отговори? Устно събеседване? Попълване на тест? А кога да се изпитваме – веднага или на следващия ден?

Нека разделим нещата на две.

По въпроса за необходимостта от проверка на знанията отговорът е положителен. Доказва го внимателният прочит на регламентиращия документ – НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да ползвате безплатно копие на наредбата в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Нормативни документи“).

По въпроса относно начина на проверка на знанията – в наредбата това не е регламентирано и правото на преценка е на работодателя.

Такова е и становището по зададен въпрос в рубриката Въпроси и отговори по категории“ на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Отговорът на експертите от МТСП:

„…Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, които включват образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Програмите за обучение се съобразяват със реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението. Следователно, за разлика от инструктажа, всяко обучение по Наредба № РД-07-2 трябва да приключи с проверка и оценяване на усвоените по утвърдената от работодателя програма знания, но наредбата не определя конкретно метода за проверка и оценка на знанията…“.

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

Обучения

Изпълнение на предписание от ИТ след регламентирания срок