Мускулно-скелетни смущения

Кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения

Както знаем, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа провежда специални двугодишни кампании за подпомагане и популяризиране на дейностите по осигуряване на трудова безопасност.

През 2016 и 2017г. основната тема бе „Здравословни работни места за всички възрасти“. Специален акцент в нея бе застаряването на работната сила в ЕС, увеличаването на продължителността на трудовия живот на работещите и свързаното с тях увеличаване на пенсионната възраст.

През 2018 и 2019г. темата на кампанията бе „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. „ЗБУТ за начинаещи“ също се включи с няколко публикации. Разгледахме изискванията при работа с химични агенти, оценката на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси и др.

Опасни химични агенти

Следващите две години – 2020 и 2021, ще бъдат посветени на превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС).

Названието на кампанията ще бъде “Здравословните работни места облекчават товара”.

Акцентът на кампанията не е избран случайно. Съгласно данни от Третото европейско проучване за новите и възникващите рискове в предприятията, през последната година се отчита нарастване на трудовите дейности, свързани с повтарящи се движения на ръцете, повдигане и пренасяне на товари и др. Това има пряка връзка с мускулно-скелетните смущения и заболявания.

Най-общо МСС се предизвикват от продължително, в течение на години, подлагане тялото на:

  • Повтарящи се или принудителни движения;
  • Специфична работна поза – непривична (например в наведено или клекнало положение) или статична;
  • Необходимост от продължително стоене прав или седнал без голяма възможност за промяна (например при управление на превозни средства);
  • Постоянен висок ритъм на работа (най-често свързан с извършване на монотонни движения);
  • Специфични въздействия (като вибрации и др.).

Физически труд

С цел намаляване на рисковете за здравето и безопасността и превенция на МСС особено внимание трябва да се обръща на:

  • Избор на подходящо работно оборудване, екипировка, малка механизация и др.;
  • Подобряване на организацията на дейностите и състоянието на работните места;
  • Информиране на заетите лица за опасностите, рисковете и начините за безопасно изпълнение на различните видове работи.

От голямо значение е и редовно наблюдение на здравословното състояние на персонала (чрез провеждане на периодични медицински прегледи).

Очаква се през следващите две години Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да организира и извършва чрез областните си дирекции много проверки за спазване на изискванията при дейности, свързани с риск от възникване на МСС.

„ЗБУТ за начинаещи“ също ще се включи в кампанията. Ще бъдат подготвени и предоставени на вашето внимание поредица от материали, свързани с отделните аспекти на безопасността при рискове от МСС, работа с товари и др.

Очаквайте ги!