Хора с увреждания

Обнародван е Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

В брой 27 / 02.04.2019г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 65 / 29.03.2019г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.

DV-1

Правилникът е структуриран в пет глави:

 • Общи положения;
 • Избор на членове – представители на организациите на и за хора с увреждания на съвета за наблюдение;
 • Индивидуална оценка на потребностите;
 • Подкрепа за социално приобщаване;
 • Финансиране на дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност.

Ще се спра на някои основни положения в раздел II – “Заетост” от Глава IV.

Както се очакваше, представеният за обсъждане проект в тази му част бе приет с някои изменения, например в съдържанието на уведомлението, което работодателите подават до Агенцията по заетостта.

Съдебна практика

За изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания ежегодно до 31 март всеки работодател трябва да предприеме действия за назначаване на хора с трайни увреждания и да уведоми Агенцията по заетостта, ако желае да ползва посредничество при наемане на такива хора.

Териториалните поделения на Агенцията по заетостта и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обменят по служебен път подадената информация от работодателите, на чиято територия е седалището им, относно прилагането на квотата по реда на Закона за хората с увреждания.

Нека припомним размера на квотата:

 • работодатели с 50 до 99 работници и служители трябва да назначат едно лице с трайни увреждания;
 • работодатели със 100 и над 100 работници и служители трябва да предвидят за назначаване на лица с трайни увреждания две на сто от средносписъчния си състав.

Хора с увреждания

Съгласно текста на чл. 38, ал. 3 от Закона за хората с увреждания работодателите се освобождават от изпълнение на квотите, ако:

 • са констатирани специфични фактори на работната среда, които не позволяват наемане на хора с трайни увреждания;
 • липсват хора с трайни увреждания, насочени от бюрата по труда или трудови посредници.

Специфичните фактори на работната среда се обосновават писмено от работодателя съвместно със службата по трудова медицина.

Изброените обстоятелства се удостоверяват от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. На нея са възложени специални контролни функции по изпълнение на квотите.

Rab-8

Възможно е и освобождаване от изпълнение на квотите, като в случая:

 • Работодателят може да закупува от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата;
 • Работодателят може да закупува директно от хора с увреждания, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата;
 • Работодателят може да закупува от социални предприятия клас А, които отговарят на условията по чл. 7, т. 1, 2 и 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и / или от социални предприятия клас А+, регистрирани по реда на чл. 8, т. 1 и 3 от същия закон, произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата.

Банкноти

Всички направени разходи за такова закупуване задължително се доказват с първични платежни документи.

Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или за ползване на услугите тук не следва да бъде по-малък от двукратния месечен размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане, до момента на изпълнение на квотата (в представения за обсъждане проект размерът на сумата бе двойно по-малък…).

В обнародвания правилник отпадна и предложената в първоначалния проект възможност за “прехвърляне” на квоти от един на друг работодател чрез сключване на договор…

С пълния текст на постановлението и правилника можете да се запознаете ТУК.

Още по темата:

Обнародван е новият Закон за хората с увреждания