Хора с увреждания

Обнародван е новият Закон за хората с увреждания

В бр. 105 / 18.12.2018г. е обнародван новият Закон за хората с увреждания.

Той отменя Закона за интеграция на хората с увреждания от 2004г., но подзаконовите актове на отменения закон остават в сила, доколкото не противоречат на закона.

Normativna_uredba

В закона е включен специален раздел за трудова заетост. Лицата с увреждания ще осъществяват трудовата си дейност в обичайна, специализирана и защитена работна среда.

Въпреки протестите на работодателските организации чл. 38 въвежда задължителни изисквания към предприятията за осигуряване на работни места за работници и служители с трайни увреждания. Квотите са:

  • работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  • работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния състав.

Добрата новина за работодателите – тези квоти са намалени в частта им за малките предприятия в сравнение с първоначално предложените текстове (едно лице при персонал от 26 до 50 души и две лица при персонал от 51 до 99 души).

Квотите не включват работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (напомням – това са работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, които се определят ежегодно до края на месец януари като процент от общия брой работещи в зависимост от икономическата дейност на предприятието).

При определени условия фирмите ще се освобождават от това свое задължение (наличие на специфични фактори в работната среда, липса на хора с трайни увреждания, насочени за заемане на определените места…). Тези обстоятелства обаче трябва да се удостоверят от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Himikali

Както бе предложено в представения за първоначално обсъждане текст, неспазването на квотите ще се санкционира с ежемесечна компенсационна вноска в размер 30 на сто от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Задължение на работодателите е да пригодят определените работни места към нуждите на определеното лице с увреждания при неговото наемане.

Законът дава и дефиниция на понятието “хора с трайни увреждания”. Това са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществения живот, и на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

На този етап няма да се прави предложената в проектозакона промяна в чл. 333 на Кодекса на труда (отпадане на закрилата срещу уволнение на хора с трайни увреждания).

С пълния текст на закона можете да се запознаете ТУК.

==========================

DV-1

Седмица по-рано, в Държавен вестник бр., 102 / 11.12.2018г. бе обнародван Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

С този закон са направени редица изменения в Кодекса за социално осигуряване.

Едно от тях касае чл. 57, ал. 1, съгласно който декларирането на всяка трудова злополука пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт вече ще става в срок от 5 работни дни. Досега срокът бе тридневен. Безспорно, това е стъпка в правилната посока – изготвянето на декларацията за трудова злополука изисква попълване на вида на увреждането съгласно болничен лист или друг медицински документ. Тези медицински документи обаче твърде често не мога да се изготвят и предоставят за 2-3 дни…

Изменението влиза в сила от 01.01.2019г.

Още по темата:

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност