Йонизиращи лъчения

Нова наредба за йонизиращите лъчения

В Държавен вестник, бр. 91 от 02.11.2018г. е обнародвана новата Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

Тя въвежда изисквания на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом („Официален вестник“ на Европейския съюз, L 13, 17.01.2014 г.).

Отменя Наредба № 29 от 2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 78 от 2005 г.).

DV-1

Наредбата регламентира изискванията за:

  • предварително медицинско наблюдение на кандидатстващите за работа в среда на йонизиращи лъчения и тези, които подновяват работа след прекъсване за повече от една година;
  • периодично медицинско наблюдение на работещите в такива условия;
  • изискванията към личното медицинско досие на лицата.

Задължителното медицинско наблюдение трябва да включва:

  • оценка на здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето да изпълнява конкретни професионални задължения при работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • оценка на здравословното състояние на лицето след планирано повишено облъчване;
  • оценка на здравословното състояние на лицето след аварийно облъчване;
  • оценка на здравословното състояние и медицинската пригодност на лицето след констатирано превишаване на някоя от границите на дозите при професионално облъчване.

По преценка на компетентен лекар медицинското наблюдение на работещи в среда на йонизиращи лъчения може да продължи и след приключване на трудовата дейност на лицата в среда на йонизиращи лъчения.

KUT-2

В приложенията към Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. са дадени необходимите прегледи и изследвания при работа в среда с йонизиращи лъчения и в атомни електроцентрали, медицинските противопоказания, картата за медицински преглед и др.

Заключения за оценка на медицинската пригодност, издадени до влизането в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

С пълния текст на Наредба № 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения можете да се запознаете ТУК.