Осветеност

Да измерваме ли ФРС – осветеност ежегодно?

Нерядко преглеждам рубриката “Въпроси и отговори” на Министерството на труда и социалната политика. Това е място, където всеки може да зададе въпрос по теми от компетентността на министерството, и да получи конкретен отговор от техен специалист.

ЗБУТ - мнения на МТСП

Днес ще ви запозная с интересен коментар от тази рубрика.

Темата е измерване на фактори на работната среда – ФРС, по-точно фактор “Осветеност”.

ФРС - осветление

Зададеният въпрос:

Задължен ли е работодателят да измерва нивото на осветеност на всички работни места? Как се определят контролните точки за измерване на степента на осветеност и нивото на общата осветеност?

Отговорът препраща към чл. 78 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (достъпна е за безплатно ползване в ЗБУТ – Хипермаркет), който изисква в процеса на експлоатация да се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление. Разяснено е, че изискването за измерване на осветеност е дадено в Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, а нормите за проектиране на изкуственото осветление са определени в Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите и в БДС за осветление.

ФРС - стандарт

Ето и заключението в отговора:

Цитат

“…Когато тези норми са спазени на проектно ниво, не са извършвани изменения в оборудването, а изправността на инсталацията е документирана по съответния ред, не е необходимо измерването на осветеност на всяко отделно работно място да се повтаря ежегодно с оглед удостоверяване на осигуреното адекватно осветление от хигиенна гледна точка.”

Споделям това мнение, но дали и в регионалните дирекции “Инспекция по труда” го споделят?

За по-любознателните – направих си труда да кача пълния текст на въпроса и отговора в “ЗБУТ – Хипермаркет” – Секция “Полезна информация”

Кратък “коментар на водещия”.

Съдържанието на отговорите от цитираната рубрика на МТСП е коментирано в интернет-пространството. Преобладаващото мнение – те разглеждат конкретни казуси, но не следва да се приемат като общовалидни и не винаги се уважават като аргумент при проверки от инспектори на дирекции “Инспекция по труда”.

Както се казва – ползвайте ги на свой риск и отговорност, но все пак… не е зле да сте информирани, нали?  🙂

Още по темата:

Фактори на работната среда

Санкция за просрочено измерване на ФРС – осветеност