Хора с увреждания

Обсъждане на новия Закон за хората с увреждания

От 28.08.2018г. на Портала за обществени консултации на Министерски съвет е достъпен за публично обсъждане проект на Закон за хората с увреждания.

Срокът на обсъждането е до 26.09.2018г.

Новият Закон за хората с увреждания ще замени Закона за интеграция на хората с увреждания от 2005г.

Normativna_uredba-1

Съгласно мотивите към законопроекта стратегическата цел, която се постига с него, е предоставяне на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания от държавата, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото.

Важен момент за работодателите е въвеждането на задължителни квоти за осигуряване на заетост на лица с трайни увреждания. Тези задължителни квоти засягат предприятия с над 25 работещи и изискват приемане на работа:

  • за работодатели с 26 до 50 работници и служители – 1 лице с трайно увреждане;
  • за работодатели с 51 до 99 работници и служители – 2 лица с трайни увреждания.
  • за работодатели със 100 и над 100 работници и служители – лица с трайни увреждания в размер на 2% от средносписъчния състав.

Хора с увреждания

Важно е да се уточни, че квотите не включват работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (това са работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, които се определят ежегодно до края на м. януари в зависимост от икономическата дейност).

И още – предлага се неспазващите квотите работодатели да се санкционират с ежемесечна компенсационна вноска в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Банкноти

Мнение за тези квоти на изпълнителния председател на Българска стопанска камара Радосвет Радев:

Цитат

тук става въпрос за едно арогантно намесване на държавата в един свободен пазар. Грубостта е не в квотата, а в санкцията. В България има около 750 000 хора с ТЕЛК, от тях около 250 000 са в трудоспособна възраст, т.е. 250 000 души трябва да бъдат наети. Предвидената санкция за всеки ненает е около 2000 лв. годишно. Това са половин милиард лева, които българската държава иска да вземе от българския работодател за нещо, за което той не е виновен…

ЗБУТ - Кодекс на труда

С Преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предлага и промяна в чл. 333 на Кодекса на труда – работник или служител, който към момента на възникване на трудовото правоотношение е с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или боледува от определени в специална наредба болести, вече няма да се ползва със закрила срещу уволнение. Според вносителите тази закрила сега действа като трудно преодолима бариера пред работодателите да наемат хора с увреждания…

Можете да се запознаете с документите по законопроекта (и да се включите в обсъждането до 26.09.2018г.) ТУК.

Още по темата:

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност