ЗБУТ - Съдебна практика

Физиологичен режим на труд и почивка – отработват ли се почивките?

Днес отново ще поговорим за работата и почивките.

Всички знаем, че по обяд трябва да ни бъде осигурена почивка, за да се подкрепим – с готова храна от стола (където го има), със сандвич от къщи или с кроасан (помните ли – преди кроасанът се наричаше кифла, сега кифлата еволюира до… знаете какво) от близката пекарна. И да пийнем кафе с цигарка след обяда (тогава е най-сладко). Тази обедна почивка не се включва в работното време, затова престоят ни във фирмата е осем часа и половина – осем работни и половин за хапване. Почти навсякъде обаче има още две почивки по петнайсетина минути – една преди обяд и една след обяд (пушачите знаят защо). Как законово е уреден въпросът с тези почивки? Трябва ли да се отработват? Не? Сигурни ли сте?

В публикацията “Физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП)” от поредицата “ЗБУТ – Азбука” подробно разгледах отговорностите на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  (ЗБУТ) чрез включване на допълнителни почивки в рамките на работния ден / смяна с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване на здравето на персонала.

Rabotnik (2)

Нека припомним – за въвеждане на ФРТП е необходимо:

  • да са налице дейности, при които работният процес е постоянен и равномерен, а продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
  • да е направена оценка на характера и тежестта на трудовия процес, факторите на работната среда, спецификите на ползваното работно оборудване, промените в работоспособността  и др.;
  • работещите да бъдат информирани относно евентуалните неблагоприятни последици за здравето и работоспособността им, а възможностите за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка (ФРТП) да са обсъдени от КУТ;

ФРТП - обсъждане

  • да бъдат разработени физиологични режими на труд и почивка (ФРТП) за съответния вид труд  от службата по трудова медицина (СТМ) и / или други специалисти с подходяща квалификация;
  • ФРТП да бъде въведен, включен в правилника за вътрешния трудов ред и доведен до знанието на работещите.

В съдебната практика могат да се открият интересни казуси, свързани с прилагането на физиологични режими на труд и почивка (ФРТП).

Ще ви запозная с един от тях.

Съдебна практика

Съдебното решение е на Районен съд – Плевен от 03.05.2017г.

При извършена проверка от Дирекция “Инспекция по труда” във фирма се установява, че работното време на персонала е от 8:00 до 17:00 ч., общо 9 часа. То включва 30-минутна почивка за хранене и две почивки – от 10:00 до 10:15 ч. и от 15:00 до 15:15ч.

Издадено е задължително предписание: “Работодателят да не допуска въведените физиологични режими на труд и почивка /от 10:00ч. до 10:15ч. и от 15:00ч. до 15:15ч./ на място в обект *** да не бъдат включени в рамките на работния ден от осем часа”.

При извършената последваща проверка на място се установило, че работодателят не е включил в рамките на работния ден от осем часа въведените физиологични режими на труд и почивка, общо 30 минути. В резултат – на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за констатираното нарушение. Наказателното постановление е обжалвано пред съда.

Заплата

Констатации на съдебния състав:

Цитат

От доказателствата по делото се установява, че работното време в дружеството е през периода от 08:00 ч. до 17:00 ч. с почивка за хранене от 30 минути и две почивки от по 15 минути. При този начин на определяне на работното време, същото е с продължителност от 8 часа, когато от него се извадят почивките, тъй като съобразно чл. 151, ал. 2 от КТ почивките не се включват в работното време…

За да се приеме, че цитираните две почивки от по 15 минути са физиологични, следва да бъде спазена процедурата по въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа, уредена в Наредбата… От събраните по делото доказателства по несъмнен начин се установява, че работодателят не е изпълнил задължението си да въведе физиологични режими на труд и почивка…

В светлината на изложеното не може да се приеме, че въпросните почивки от по 15 минути се явяват физиологични, поради което същите, съобразно разпоредбата на чл. чл. 151, ал. 2 от КТ не следва да се включват в работното време…

С оглед на това съдът счита, че дружеството-жалбоподател, в качеството си на работодател не е извършило визираното от наказващия орган нарушение…

Решението на съда – наказателното постановление е отменено.

Ето как несанкционирано нарушение на трудовото законодателство от конкретния работодател (невъвеждане на ФРТП) в случая му помага да избегне имуществени санкции.

Да обобщя:

Ако в предприятието е въведен физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП) съгласно нормативно регламентирания ред, допълнителните почивки се включват в работното време (т.е. работното време не се удължава с тяхната сумарна продължителност).

Но ако почивките не са физиологични, работното време се удължава с тяхната сумарна продължителност на основание чл. 151, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ).

ЗБУТ - Кодекс на труда

Искрено се надявам, че във вашата фирма се прилага ФРТП и двете почивки от по 15 минути не се отработват.

 

Още интересни съдебни решения – в категория “ЗБУТ – Съдебна практика” на блога.