ЗБУТ - съдебна практика

Изпълнение на предписание от ИТ след регламентирания срок

Разглеждайки съдебната практика по темата за обученията и инструктажите на персонала съгласно Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ, попаднах на интересно съдебно решение (Шуменски районен съд), което ще споделя с вас.

Съдебна практика

На 25.08.2014г. и 29.08.2014г. Дирекция “Инспекция по труда” – Шумен извършва проверка на фирма. При проверката се установява, че управителят на фирмата, който ръководи трудовия процес и провежда инструктажи, не е преминал обучение по безопасност и здраве при работа (БЗР) съгласно изискванията в чл.281, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) и чл.6, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № РД-07-2 (актуални копия на изброените нормативни документи можете да ползвате безплатно в нашия “ЗБУТ-Хипермаркет“).

Normativna_uredba-1

В протокола от извършената проверка е дадено задължително предписание това обучение да бъде осигурено в срок до 23.09.2014г.

По ред причини управителят е минал обучение едва на 01.11.2014г., за което провелият го Център за професионално обучение е издал съответното удостоверение.

През следващата година – на 30.07.2015г. на обекта и на 13.08.2015г. в офиса на дружеството е извършена нова проверка. Една от констатациите: предписанието от предходната проверка не е изпълнено в срок. За това е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН), в който актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда. Наложена е минималната за този случай глоба в размер на 1500 лв., която е обжалвана пред съда.

Tu-5

Становище на съдебния състав: налице са предпоставки за приложение на привилегирования състав на чл.415в, ал.1 от КТ и с неприлагането му административно-наказващия орган е нарушил материалния закон.

Ще припомня, че съгласно чл. 415в, ал.1 от КТ “За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 50 до 100 лв.”.

Мотивите на съда:

  • нарушението е било отстранено;
  • не са произтекли вредни последици.

ЗБУТ - Кодекс на труда

И още:

“Съгласно константната съдебна практика  при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на престъплението и др., т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца.”

Съдебна практика

С решение на съда наказателното постановление е изменено и на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.

Какви са изискванията при обучение на ръководителите и работещите можете да си припомните от тази публикация.