Присъединяване към колективен трудов договор

В Кодекса на труда е записано, че минималната продължителност на основния платен годишен отпуск у нас не може да е по-малка от 20 работни дни. Как да извоюваме по-голям размер на този отпуск? Или по-дълъг срок на обезщетение, което работодателят ни плаща при закриване на предприятието?

Трудовото законодателство у нас предвижда различни форми за консултации и взаимодействие между работодателя и работещите. Сред тях водещо място заема т.н. колективен трудов договор (КТД).

KTD-1

Какво представлява КТД?

С него се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения, за които няма изрични законови регламентации. Пирамидата на колективното договаряне включва договаряне по:

  •  предприятия;
  •  браншове;
  •  отрасли;
  •  общини.

За обикновения работещ от особено значение е колективният трудов договор в предприятието му.

Кои са страни по КТД?

Това са работодателят и синдикалната организация. А ако във фирмата ни има няколко синдикални организации? КТД е само един, следователно различните синдикални формирования трябва да седнат на масата и изготвят общи предложения, които да поставят за обсъждане пред ръководството на предприятието.

KUT-new

Какво може да се договаря с КТД?

Всичко, което не противоречи на конкретни нормативни изисквания. Подлежат на договаряне размерът на отпуска (основен и допълнителен), организацията на работа, задълженията на работещите, редът за информиране и консултиране, срокът на обезщетение, срокът на предизвестие при някои уволнения, социалните придобивки… Важно е да уточним, че в КТД не могат да се договарят условия, които са по-неблагоприятни за работещия от нормативно регламентираните.

Кой може да ползва договорените придобивки в КТД?

Колективният трудов договор има действие спрямо лицата, които са членове на синдикалната организация – страна по договора.

Rabotnik (2)

А какво да правят тези, които не членуват в синдикална организация? В Кодекса на труда е включен текст, който гласи: “Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави”.

Законно ли е да плащаме за присъединяване към КТД?

Това е въпрос, вълнуващ мнозина. Тълкуванията и съдебната практика не са еднозначни.

Заплащане на ЛПС

Обикновено в КТД се включва текст с изискване към присъединяващите се работници и служители да заплащат месечна сума в процент от трудовото им възнаграждение. Основание – КТД е договорен от синдикална организация за нейните членове, а те плащат членски внос. Нечленовете на синдикална организация нямат такива разходи и не е нормално да ползват същите права.

Съдебната практика в различните състави на Върховния административен съд (ВАС) по темата е противоречива:

KTD-VAS

– Според магистрати, поддържащи становището, че плащането за присъединяване към колективния трудов договор е пряка дискриминация, в случая е налице осъществяване на трудови права.  А съгласно чл. 8 от Кодекса на труда дискриминацията при осъществяването им е недопустима.

– Тълкуване на други съдебни състави – присъединяването на нечленуващи в синдикална организация лица към колективен трудов договор не е упражняване на трудово право по смисъла на чл. 8  от Кодекса на труда, ето защо изискването за плащане на определени суми с цел присъединяване към КТД не дискриминира никого.

За изясняване на този проблем наскоро Висшият адвокатски съвет изпрати искане до председателя на ВАС за тълкувателно решение (повече по темата – ТУК).

Ще очакваме това решение с интерес.