Документиране на инструктажите

В специална публикация от поредицата ЗБУТ – Азбука подробно разясних нормативните изисквания за провеждане и документиране на инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Практиката обаче ни поднася случаи, които често са обект на коментар в различните предприятия.

  • Един от тези случаи касае инструктажната книга. Каква да бъде тя? Задължително ли е да я купим от книжарницата или можем да я разпечатаме на принтера с предварително попълнени имена?

Blog-Instr-1

Въпросът е особено актуален във фирми с многоброен персонал – едва ли е приятно в цех с 65 работници инструктажната книга да се попълва на ръка. Да не говорим за места, където ежедневният инструктаж е задължителен…

  • Друг случай – персоналът на предприятието е пръснат в много звена / обекти в различни населени места. Наредбата допуска дистанционно обучение, защо по аналогия да не въведем дистанционен инструктаж – разработваме писмени материали и ги разпращаме по електронна поща? А потвърждението от инструктираното лице да бъде също по мейла (вместо подпис в инструктажната книга)? Или инструктаж чрез видеовръзка?

Blog-instr-2

Отговори на тези въпроси откриваме в рубриката “Въпроси и отговори” на Министерството на труда и социалната политика.

ЗБУТ - мнения на МТСП

За конкретните казуси становището на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” към МТСП от 15.12.2015г. гласи:

Цитат

Съгласно чл. 11, ал. 5 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, съгласно приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга (мерки, които не допускат нарушаване целостта на документа/книгата), тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е императивна. Наредбата не предвижда други варианти за документиране на инструктажите по безопасност и здраве при работа. Конкретната организация за провеждане на инструктажите следва да се осигури от работодателя, в зависимост от условията в съответното предприятие, като за периодичния инструктаж се спазва условието на чл. 14 от Наредбата. Съгласно чл. 14, ал. 5, периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово, в зависимост от изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа. В този смисъл, наредбата не допуска провеждане на периодичен инструктаж чрез електронна поща.

Текстът е от края на 2015г., но не ми е известно да има друго тълкуване на Наредба РД-07-2.

Накратко – книгите за инструктажи засега нямат алтернатива, а “тунинговането” на начина за провеждане на инструктажи очевидно ще почака… Дано чакането не е дълго…

Blog-instr-4

Още по темата:

Инструктажи 

Инструктаж при смяна на работното място