Отпада преджътвената проверка на комбайните от ПБЗН

Едно от задълженията на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) бе свързано с проверки за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания.То бе регламентирано в чл. 14, ал. 2, т. 3 на НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

С обнародваните в Държавен вестник, бр. 15 от 16.02.2018 г. промени в наредбата, това задължение отпада.

Изискването за допускане на земеделската техника до участие в жътвена кампания е заменено с по-общото изискване за проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Kombain-1

Накратко – всеки притежател на земеделска техника сам ще носи отговорност за пожаробезопасното й състояние, а органите на ПБЗН ще осъществяват периодичен контрол.

С друга промяна в наредбата отпадна и възможността Главна дирекция ПБЗН – МВР да извършва контролно изпитване на строителните продукти за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност.