Промени в правилата на фонд “Условия на труд”

Много работодатели разчитат да подобрят условията на работа във фирмата си, кандидатствайки за финансиране от фонд “Условия на труд”.

В бр. 14 от 13.02.2018г. на Държавен вестник са обнародвани промени в НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд“.

Напомням, че фондът е юридическо лице. Създаването му е регламентирано в Глава пета на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Днешните промени засягат почти всички членове на наредбата и влизат в сила след малко повече от месец – от 23.03.2018г.

Някои нови моменти:

Фондът вече ще финансира организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари и конференции в областта на здравословните и безопасните условия на труд, както и  наблюдение и контрол на условията на труд и факторите на работната среда.

ЗБУТ - обучение

Право да кандидатстват за финансиране на обучения, семинари и конференции ще имат признатите за представителни на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите, както и министерства и ведомства.

Нямат право да кандидатстват лица с влязло в сила наказателно постановление или принудителна административна мярка от ИА “ГИТ” (например при проблеми с трудовите договори на персонала).

Изрично е записано, че не подлежат на финансиране разходи за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло,  разходи за закупуване на обзавеждане, инвентар, оборудване и други разходи, несвързани пряко с подобряването на условията на труд.

Usl-trud-2

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване условията на труд с висок социален ефект на резултатите в отделните предприятия ще се изискват актуални протоколи от измерване на факторите на работната среда, а комисията, приемаща изпълнението на такъв договор, ще извършва и проверки на място.

При необходимост комисията може да изисква контролни измервания на параметрите на работната среда от акредитирани лаборатории.

ФРС - шумомер

С пълния текст на промените можете да се запознаете тук.