Предпазни средства

Основно задължение на работодателя за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) е обезопасяването на трудовата дейност.

Елемент от това обезопасяване е ползването на предпазни средства – колективни и лични.

Точната дефиниция за колективно и лично предпазно средство е дадена в ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд – можете да го изтеглите безплатно от нашия ЗБУТ – Хипермаркет), но най-общо:

колективното предпазно средство (известно и като средство за колективна защита) изолира или обезопасява пространството, където се работи (монтиране парапет на строително скеле, поставяне на ограждение около изкоп…);

Предпазни средства - парапет

личното предпазно средство (ЛПС) се ползва (или носи) от работещия, за да го предпази от различни опасности (каска, обезопасяващи обувки, ръкавици, очила…).

ЛПС

Лични предпазни средства.

Ще се спрем по-подробно на личните предпазни средства  (ЛПС), защото при тях е от особено значение отношението на персонала към употребата им.

Водещ документ тук е НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (и тя е достъпна за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Полезно е да се уточни, че във връзка с промени в европейските регламентации за лични предпазни средства (ЛПС) е в ход актуализация и на нашата нормативна уредба (повече информация съм поместил ТУК и ТУК). И още – Наредба 3 вече е актуализирана (ДВ бр, 99 / 26.11.2021г.). Основно са променени приложения № 1, 2 и 3.

Независимо дали са касае за фризьорски салон, транспортно предприятие или фирма за производство на хладилници, работодателят трябва да оцени рисковете за работещите и на тази основа да определи работните места и видовете работи, за които  се изисква ползване на лични предпазни средства (ЛПС).  За целта той утвърждава списък, който се оповестява пред персонала. И организира обучение за правилното ползване на ЛПС (всеки знае как да си обуе обувките, но дали е така, ако се ползва маска за дихателна защита?).

Кои са основните опасности и рискове, изискващи ползване на лични предпазни средства (ЛПС)?

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на главата.

Необходима е най-вече при работа на различни нива – ако сте в близост до скеле, в дълбок изкоп. Тогава не е изключено върху главата ви да бъде изтърван инструмент, детайл, да падне буца пръст…

Ползвано ЛПС – защитна каска.

ЛПС - каска

Важно е околожката на каската да бъде настроена правилно с цел стабилно закрепване към главата. При необходимост се поставя и подбрадник. За специфични дейности (работа на височина и др.) се подбира специален модел каска.

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на краката.

Ако работите на места, където е възможно пробождане / нараняване на ходилото (пътни работи, кофраж, арматура…) или изтърване на тежест върху крака (товаро-разтоварни работи).

Ползвано ЛПС – обезопасяващи обувки.

ЛПС - обувки

Необходимо е работодателят точно да прецени опасностите с цел подбор на подходящ модел и клас обувки (с устойчиво на смачкване бомбе, с противопрободна пластина, издържливи на масла, вода, антистатични…).

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на лицето и очите.

Налага се при опасност от излитащи частици (работа с ъглошлайф, длето, на струг, шмиргел…), както и работа с разяждащи химически вещества, в запрашена среда, при боядисване… Специална защита е нужна и при заваряване.

Ползвано ЛПС – защитни очила или щит / шлем, маска за заваряване.

ЛПС - защита на очите

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на дихателните органи.

При опасност от вдишване на прах, течни аерозоли, токсични газове.

Ползвано ЛПС – маска, дихателен апарат.

ЛПС - дихателна защита

И тук оценката на опасностите от работодателя е изключително важна. Противопрахова маска ще ни предпази при работа в запрашена среда, но е безполезна при наличие на токсични газове. Ако работим в среда с ниско съдържание на кислород, изолиращият дихателен апарат е задължителен.

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на слуха.

В съвременната промишленост немалко машини и съоръжения са източници на наднормен шум (темата за шума ще разгледаме в отделна публикация). Такъв има и при работа с някои ръчни инструменти (ъглошлайф, къртач…).

Ползвано ЛПС – антифони.

ЛПС - защита на слуха

Могат да бъдат външни (наушници) и вътрешни (тапи за уши). И едните, и другите се различават  по степента на заглушаване. Ето защо преди избора им трябва да се проведат замервания за силата и характеристиките на шума.

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на тялото.

Редица професии изискват работа в специфични условия – при висока температура (леярни),  заваряване, ползване на дезинфекциращи препарати и други химически вещества…

Ползвано ЛПС – специално защитно облекло.

ЛПС - защитно облекло

То може да бъде от кожа, от пластмаса или материали, устойчиви на химични и други въздействия.

Важно е да се отбележи, че защитното облекло се ползва за предпазване на персонала от конкретни рискове и въздействия.

ЛПС - работно облекло

За разлика от него обикновеното работно или униформено облекло, което предпазва от замърсяване личното облекло на работещите, отговаря на други изисквания. Те са регламентирани в Наредба за безплатното работно и униформено облекло (и тя е налична безплатно в нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Лични предпазни средства (ЛПС) за защита на ръцете / дланите.

Те могат да бъдат изложени както на механични (порязване, пробождане, протриване), така и на химични (разяждане), термични (изгаряне) и други въздействия.

Ползвано ЛПС – ръкавици.

ЛПС - ръкавици

Тук ще подчертая, че многообразието на предпазните ръкавици е голямо. Дори и срещу механични въздействия няма универсално ЛПС (някои ръкавици са по-устойчиви на пробождане, други – на раздиране, трети – на срязване…).

В зависимост от специфичните условия на работа се използват и други лични предпазни средства (ЛПС):

  • за електробезопасност (диелектрични ръкавици и боти…);
  • за височинна защита (колани и сбруи, въжета, екипировка за поглъщане на енергия при падане…);
  • за работа под вода (водолазни костюми, дихателни апарати…)…

Лични предпазни средства – задължения на работодателя и работещите.

Лични предпазни средства (ЛПС) се предоставят на лицата в деня на постъпването им на работа. Безплатно! Изискване към работодателя е също безплатно да осигури почистване, поддръжка и подмяна на ЛПС. (Все пак не очаквайте цеховият мениджър да измие калта от обувките ви…).

Също така работодателят нормативно е задължен да организира периодична проверка за състоянието на предпазните средства. Ако се окаже, че те са повредени по ваша вина, ще получите нови, но сигурно ще се наложи да ги платите.

Заплащане на ЛПС

Друго важно задължение на работодателя: Той трябва да ви осигури реални лични предпазни средства (ЛПС) и облекло,  не се допуска изплащане в пари или компенсиране на липсата им по друг начин (дори и ако сами го пожелаете).

Вашите задължения – да ползвате предоставените ЛПС независимо, че отначало не е изключено те да ви причинят известен дискомфорт. Макар да се касае за персоналното ви здраве и безопасност, нямате право на избор – щом работата изисква каска, тя трябва да е на главата, а не в шкафчето!

За възникнали проблеми с личните предпазни средства незабавно информирайте прекия си ръководител или длъжностното лице по безопасност и здраве при работа във фирмата (ако ръкавиците са захабени, искайте нови, а не чакайте да се порежете).

Още по темата:

Предстои промяна на Наредба 3 за ЛПС

Как да избираме лични предпазни средства 

Нова наредба за оценяване на ЛПС

 

Ще научите още много полезни неща и в другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂