Опасности на работното място

В предходна публикация от поредицата “ЗБУТ – Азбука” се спрях на едно от основните задължения на работодателя – оценяване на рисковете за здравето и безопасността на работещите.

За извършване на тази оценка и осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) за персонала е необходимо идентифициране на възможните опасности. Те могат да бъдат свързани както с работното оборудване и процеси, така и с характера на работата, нейната организация, спецификите на работните помещения, работната среда и много други. Всеки пропуск тук може да доведе до трудова злополука.

Не бива да забравяме, че опасности има както на постоянното ни работно място, така и на временните и мобилните места.

Ще разгледам някои често срещани опасности (надявам се да ви бъдат от полза при оценяване на риска).

1. Опасности, свързани с работните места и работното оборудване.

–  Опасност – поражение от електрически ток вследствие индиректен допир до тоководещи части. Ако имаме машина / съоръжение / прибор с електрическо захранване и метален корпус, последният е изолиран от фазовия проводник. Но при дефект на изолацията е възможно офазяване и поражение на работещия. За избягване на опасността се прилагат технически решения – защитно заземяване / зануляване, автоматично изключване на захранването.

OP-1

Опасност – поражение от електрически ток вследствие директен допир до тоководещи части.  Може да се случи при дейности по електрически табла, енергийни съоръжения… Но ако снемете капачката на ел. контакта или ключа на осветлението, също може да пострадате. Спомняме ли си основните правила за електробезопасност? Ремонтните дейности трябва да се извършват при изключено захранване. Вратите на ел. таблата се заключват, а достъпът до тоководещите части под напрежение трябва да е възпрепятстван (с капаци, ограждения или по друг начин).

Опасност – пожар. Никой не е застрахован от възникването му, дори и в офиса (пушите ли на бюрото?). Рисковете са по-големи при извършване на огневи работи (заваряване, ползване на горелки, работа с искрообразуващи абразивни инструменти). Работата с леснозапалими вещества (бои, разтворители, горивно-смазочни материали) също предполага особено внимание. Както и големият съд с гореща мазнина в кухнята на ресторанта. Специални изисквания има и при работа  в помещения с повишена пожарна опасност.

Op-2

Опасност – експлозия. Рисковете са големи при ремонтни работи (почистване, заваряване…) в затворени пространства, например цистерни и резервоари за горива. Да не забравяме, че бензиновите изпарения също могат да бъдат опасни дори и в авторемонтната работилница. Не трябва да подценяваме специфичните изисквания при работа в места от категория експлозивна опасност  (там, където се очаква образуване на горими прахове или изпускане на горими газове).

Опасност – травматични увреждания. Разнообразието им е голямо. Особено внимание ще отделя на  травматични увреждания при:

  • падане на едно ниво (подхлъзване, загуба на равновесие, спъване…) – маршрутите на придвижване трябва да се поддържат в добро състояние (обезопасяване на заледени участъци, премахване или обозначаване на неравности и препятствия, почистване на разливи от масла, обозначаване на току-що измити коридори…);

Op-3

  • падане от височина (у нас това означава падане от 1,5 м или по-високо) – изисква се ползване на изправни и съобразени с мястото за достъп стълби, обезопасени с парапети площадки, обозначаване на изкопи / шахти, ползване на специални ЛПС за височинна защита – колани, сбруи, въжета;
  • порязване, пробождане, охлузване – осигуряване на изправни стандартни режещи инструменти (за зачистване на кабели, подготовка на хранителни продукти, разкрояване на материали), ръчни шлосерски / електрически инструменти (ъглошлайф, дрелка, шмиргел…), правилно провеждане на товаро-разтоварни работи и др., ползване на ЛПС (ръкавици, обезопасяващи обувки);
  • премазване, прищипване, разкъсване – спазване на изискванията за БЗР в специфични условия (по време на товаро-разтоварни дейности, ползване на повдигателни съоръжения и металообработващи машини, ръчна работа с тежести…), осигуряване на ЛПС за защита на крайниците и подходящо работно облекло;
  • падащи, летящи и др. частици, материали, заготовки… – необходимо е защитните екрани и предпазители на абразивни инструменти, металообработващи машини, косачки и др. да са налични и изправни, да се ползват предпазни ограждения и ЛПС за главата и лицето;

Op-4

  • термична травма / изгаряне (вследствие на високи или ниски температури) – трябва да се осигурят ЛПС за защита на крайниците и тялото (топлозащитни ръкавици, престилки, обувки, специално работно облекло…);
  • пътно-транспортно произшествие – да се извършва периодична проверка за състоянието и ползването на обезопасяващите средства в автомобилите;
  • затрупване – изкопите и траншеите се укрепват в зависимост от състоянието на почвата и дълбочината, важна е и организацията на работната площадка (брой работещи, разполагане на тежка техника и др.);
  • ухапване – от бозайници при работа на открито (това също е потенциална опасност!).

Опасност – натоварване на зрението при работа с видеодисплеи. От голямо значение е оформянето на работното място – ергономични мебели, разположение спрямо прозорците и изкуствените светлинни източници, състояние на техниката, ползван софтуер… Задължително се осигуряват чести кратки почивки за очите (например чрез редуване на различни дейности или кратък отдих).

Op-5

 2. Опасности, произтичащи от работната среда.

Опасност – осветление. Стойностите на осветеността са различни в зависимост от извършваната зрителна работа. Недостатъчната осветеност е предпоставка за допълнително натоварване на зрителния анализатор. Ако общата осветеност е недостатъчна, се монтират локални осветители. Следва да се съобразяваме с вида на осветяваните повърхности (наличие на отблясъци…). Но трябва да отчетем, че и прекалено силната светлина има негативни последствия.

Op-6

Опасност – микроклимат. Преохлаждането, както и прегряването на човешкото тяло, влияят негативно на работоспособността и здравословното състояние. Ако оптималните или допустимите стойности не могат да се осигурят, трябва да обезпечим подходящо работно облекло, режим на труд и почивка, питейна вода / топли напитки и др.

Опасност – шум.  В рисковите места периодично трябва да провеждаме измервания.   Задължително е ползването на ЛПС за предпазване на слуха (антифони).

Опасност – вибрации.  Могат да въздействат на цялото тяло (например при работа със строителна техника) или локално – ръка / рамо  (ако ползваме къртач или друг вибрационен инструмент, който държим с ръце).

Опасност – химични агенти (включително прах). И тук в някои случаи се налагат измервания с цел определяне на концентрацията. В зависимост от вида на агентите се предвиждат предпазни средства (не бива да пропускаме и обичайни на пръв поглед дейности като боядисване, шкурене, обработка на дърво или работа с прахообразни вещества – брашно, цимент, гипс…).

Op-7

Опасност – биологични агенти (бактерии, вируси,  микроорганизми…). Най-общо причиняват интоксикации, инфекциозни и алергични заболявания… Мерките зависят от спецификата на работата (в тясно профилирана лаборатория, хранителен комплекс…) и възможните агенти.

Опасност – електромагнитни полета. На практика всяко електронно устройство е източник на такива полета. Но докато тези за битова употреба (мобилни апарати, рутери, безжични телефони…) са изследвани, при други (например мощни енергийни уредби) вероятно ще се наложи провеждане на измервания. Нормативни изисквания налагат оценка дали въздействието на някои уреди / оборудване няма да доведе до проблеми при определени категории персонал (например бременни, хора с кардиостимулатори).

Опасност – изкуствени оптични лъчения.  Отново повечето източници са ежедневно около нас (осветителни тела, фарове на автомобили, лазерни принтери и далекомери, електрожени…). За ползване на специфично оборудване се изисква обучен персонал и средства за защита.

Op-8

 3. Опасности, свързани с организацията и изпълнението на дейностите.

Опасност – неблагоприятна / принудителна работна поза. Такива са “прав”, “наведен”, “на колене”, “седнал”… Някои няма да повярват, но постоянната работа “на бюро” също има доказано отрицателно въздействие върху човешкия организъм. Решението – планиране на дейностите, ротация на хората, прилагане на физиологичен режим за труд и почивка…

Op-9

Опасност – физическо натоварване. Присъщо за товаро-разтоварни, строителни, ремонтни и аналогични дейности. И тук изходът е в подходящо планиране, ротация на хората, прилагане на физиологичен режим “труд – почивка”… Плюс използване на механизация и улесняваща работата екипировка.

Опасност – нервно-психично натоварване. Изложени лица – както ръководният, така и изпълнителският персонал. Освен характера на работата от особена важност е и психоклиматът в колектива, нивото на професионална подготовка, ритъмът на работа (Имате ли 15-часов работен ден с цел приключване на поредната поръчка в срок? Изложени ли сте на непрестанен стрес?)…

OP-10

И за десерт – виждате ли някаква опасност при изкачване / слизане по това стълбище?

Stalbishte

Още по темата:

Офис мой, враг мой – опасности при работа в офис.

Химични агенти – как да ги ползваме безопасно.

Табела-ЗБУТ

Разширете обхвата на знанията си и с другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂