Обучения

В днешната публикация от поредицата “ЗБУТ – азбука” ще се спра на друг основен фактор за осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд – обученията по безопасност и здраве при работа (БЗР).

Изискванията за организацията и провеждането им са регламентирани в НАРЕДБА № РД-07-2  за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (достъпна е за безплатно ползване в нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

В една или друга степен всички наши дейности  са свързани с някакви обучения. Обучаваме се, когато преминаваме през различните степени на образование, обучаваме се, когато искаме да седнем зад волана на автомобил, (само)обучаваме се, преди да включим новата пералня, телевизор, смартфон…

Упражняването на трудовата дейност също изисква голям обем специфични знания и умения, които трябва да придобиваме и поддържаме.

Обучения – кои лица подлежат на обучение?

Задължително ли е да обучаваме всеки работещ – от портиера до директора и неговите секретарки / офис-сътруднички?

Съгласно текстовете на наредбата, по БЗР трябва да бъдат обучавани няколко групи персонал:

На първо място – всички, които ръководят и управляват трудовите процеси.

Началник

Тук попадат ръководители на отдели, звена, служби, поделения на фирмата, цехове, бригади, сектори… или шефът на автосервиза / пекарната за хляб / семейния хотел.  Списъкът е дълъг, защото структурата на предприятията е различна. Те трябва да бъдат обучавани не по-рядко от веднъж на две години.

На второ място наредбата поставя длъжностните лица, на които са възложени дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа във фирмата. Правата и задълженията на тези лица са разгледани в отделна публикация, сега само ще посочим, че трябва да опресняват знанията си ежегодно.

Следват лицата, на които работодателят е възложил провеждането на инструктажи по БЗР. И тук ежегодното обучение е задължително.

Инструктаж

Ако имате учреден комитет или група по условия на труд (КУТ / ГУТ), специалният нормативен документ за дейността им също изисква членовете им да се обучават – първоначално и периодично (ежегодно).

На обучение подлежи и персоналът, чиято дейност изисква правоспособност. Имате мотокар или електрокар? Управляващите ги трябва да опресняват знанията си чрез обучение веднъж на пет години.

Мотокар

Заварчикът, на когото възлагате ремонт на съоръжения с повишена опасност, също трябва да актуализира знанията си и подновява издадения му сертификат.

По-широк е обхватът на лицата, ангажирани с дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. Формулировката е твърде обща (да включим ли тук и ползването на ютия?), но задължение на работодателя е да определи кои са тези лица / длъжности. И да организира обучението им. Като пример можем да посочим лицата, работещи със СПО, например управляващите повдигателни съоръжения, за които не се изисква правоспособност.

Телфер-електрически

Имате малък електрически телфер? Работникът, който го управлява, трябва ежегодно да бъде обучаван. Както и помощникът му, захващащ товара с куките на сапана…

Обучения – как се провеждат? В зала с черна / зелена / бяла дъска? В битовката?

Кой трябва / може да провежда обучение? Допустимо ли е да разпечатаме материалите и всеки сам да си ги чете? А да ги пратим по мейла?

Наредбата допуска две форми за провеждане на обучения по БЗР: редовна и дистанционна. Тоест, не е задължително обучаващият и обучаваният да се гледат очи в очи през цялото време (но и едва ли е нормално въобще да не се видят  – лично мнение…).

За обученията по БЗР се изготвят и утвърждават програми (поредно задължение на работодателя). Тези програми трябва да включват тематиката, продължителността (теория / практика), начина за провеждане на изпит и оценяване (устен / писмен / тест…), удостоверяване на обучението (протокол / сертификат…).

Добре, аз имам малък ресторант, желая да повиша знанията на наетия персонал, но нямам знания и умения да ги обуча. Мога ли да наема външна фирма?

Ресторант

Съгласно чл. 8 от наредба РД-07-2

Наредба-РД-07-2

Накратко:

Ако имате подготвен персонал, му възлагате провеждане на обучения по БЗР.
Ако нямате – наемате фирма, която има право да извършва обучения. Или ползвате услугите на училища, на центрове за професионално обучение…

Последно задължение на работодателяда определи ред за документиране на обученията по БЗР.

Архив

Включително и на инструктажите, чието провеждане разгледахме в друга тема.
И да съхранява документацията поне 5 години…  Горкият работодател…

Още по темата за обучение на персоналанарушение ли е изпълнение на предписание от инспекцията по труда за провеждане на обучение след регламентирания срок?

Ще научите много полезни неща и в другите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂