Медицински прегледи

Медицински прегледи

Както бе споменато в предходни публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука“, една от отговорностите на работодателя е свързана с проследяване на здравното състояние на работещите. Това се изисква с цел недопускане на трудови злополуки, аварии и други инциденти вследствие здравословни проблеми.

Тук ще разгледам по-подробно изискванията към организацията и провеждането на тези прегледи, които са важен елемент за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия за труд).

Медицински прегледи – нормативни изисквания.

Съгласно Кодекса на труда всички работещи трябва да преминават медицински прегледи.

Действащият към момента подзаконов нормативен акт, уреждащ материята, е НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Не, не е техническа грешка – годината на обнародване е 1987. От няколко години се подготвя нова наредба, но все още няма яснота кога ще  види бял свят. А дотогава ще спазваме изискванията на действащата, като си затваряме едното око за някои вече неактуални текстове…

KUT-2

 Медицински прегледи – видове.

За фирмата, в която работим или постъпваме на работа, е важно както здравословното състояние на персонала, започващ работа, така и промените в това състояние през годините.

Ето защо нормативно регламентираните прегледи са два вида:

  • предварителни – дават информация за годността на лицата с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия;
  • периодични – тук се цели диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести; елемент от тези прегледи е и проследяването на здравословното състояние на лицата, работещи при вредни условия (например шум).

Обхватът на прегледите зависи от спецификата на извършваната работа. За работещите в офис той е един, за полагащите нощен труд в производствено предприятие – друг. Незаменим помощник на работодателя в случая е службата по трудова медицина (СТМ), която трябва да предложи необходимите прегледи за отделните работни места / длъжности.

Предварителни медицински прегледи.

На такива прегледи подлежат:

  • новопостъпилите;
  • лицата, преминаващи на друга работа, свързана с вредни фактори и рискове;
  • лицата, прекратили трудови правоотношения за повече от три месеца.

Накратко – ако счетоводителят бъде преназначен пак в администрацията, но като касиер, не е нужно отново да преминава преглед. Но ако за повече пари желае да се премести в производството, където ще работи със строително-монтажен пистолет, задължително го изпращаме на преглед, защото дейността има противопоказания – заболявания на периферната нервна система, липса на зрение на едното око или нарушена зрителна острота, артериална хипертония и др.

Документирането става в карта за предварителен медицински преглед.

Медицински прегледи - карта

Тя се закупува от работодателя и се предоставя безплатно на кандидата за постъпване във фирмата с попълнена начална (т.н. паспортна) част и подписана от съответното длъжностно лице.

Важно: Не забравяйте да информирате лицето на какви прегледи от какви медицински специалисти трябва да мине! Не го ли направите, ще получите формално попълнена карта от личния лекар с текстове “не съобщава”, “без оплаквания”, “здрав”, която едва ли ще помогне на СТМ да прецени доколко здравословното състояние съответства на изискващото се за длъжността. А с това да си докарате неприятен инцидент, ако укритото сърдечно заболяване причини внезапно прилошаване на десет метра над земята…

Медицински прегледи - бланка ПМП

Периодични медицински прегледи.

Какво да разбираме под периодични? Какво обхващат? На колко време се извършват? Кой плаща за тях?

Започваме отзад напред. Прегледите са за сметка на работодателя. И са задължителни (това е видно и от името на Наредба 3). За обхвата и съдържанието им търсете съдействие от обслужващата предприятието ви служба по трудова медицина. Те имат лекар, който е “в час” с изискванията за различните професии и длъжности.

А защо да плащаме на лекари или медицински центрове да ни преглеждат, щом СТМ има лекар? Това бе изяснено в публикацията за СТМ, но ще повторя – службата по трудова медицина няма правомощия да провежда медицински прегледи и изследвания!

СТМ

Реално към НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични  медицински прегледи на работниците  има няколко подробни приложения, регламентиращи противопоказните заболявания и изискванията към лекарите-специалисти. Но моят съвет е – нека те да се четат и тълкуват от СТМ. Особено ако фирмата ви е малка и нямате подготвено длъжностно лице по безопасност и здраве при работа.

Относно периодичността – тя е точно регламентирана в Наредба 3:

  • за лицата на възраст до 18 години прегледите са ежегодни;
  • за тези от 18 до 40 годишна възраст прегледите се планират и провеждат веднъж на 5 години;
  • ако имате персонал над 40 години – периодичността на прегледите е 3 години;
  • лицата в контакт с производствени вредности се преглеждат в зависимост от вредностите.

Медицински прегледи - график

Нека уточня – тези срокове са максимални и не бива да се превишават. Ако предприятието има добри икономически показатели и отговорен мениджърски екип, не е проблем да финансира ежегодни прегледи за всички.

Медицински прегледи – документиране.

Както споменах по-горе, резултатите от предварителния медицински преглед се оформят в специална карта. При необходимост, към нея може да има и приложения (електрокардиограма, резултати от изследвания…).

За констатациите от периодичните прегледи всеки лекар-специалист издава конкретно заключение.

Цялата документация от прегледите се предоставя за обработка на СТМ, чието задължение е да изготвя и поддържа индивидуални здравни досиета на персонала.

Здравно досие

По резултатите от прегледите за всеки работещ СТМ съставя и предоставя на работодателя персонално заключение относно пригодността му да изпълнява даден вид работа.

В случай, че прегледът на конкретно лице показва критични отклонения в здравословното състояние, СТМ трябва да извести личния му лекар.

Друго задължение на СТМ – да изготви обобщен анализ на здравното състояние на персонала по резултатите от периодичните медицински прегледи. Съдържанието на документа е нормативно регламентирано. Внимателният прочит на анализа и препоръките към него би помогнал на работодателя да подобри състоянието на трудовата безопасност във фирмата. (В ковашко-пресовия цех са открити лица със симптоми за увреждане на слуха – правени ли са замервания на ФРС – шум, осигурени ли са ЛПС – антифони?)

Медицински прегледи - шум

Анализът се предоставя на КУТ / ГУТ за разглеждане и обсъждане.

Медицински прегледи - анализ

 

Още по темата:

Променят наредбата за медицинските прегледи?

Мога ли да откажа периодичен медицински преглед?

 

Отделете време и за останалите публикации от поредицата “ЗБУТ – Азбука” 🙂