КУТ и ГУТ

Както знаем, в трудовия процес има две страни – работодател и работещ.
Ефективността на съвместната им работа, включително и за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд)  до голяма степен зависи от взаимодействието на тези страни.

На национално равнище такова взаимодействие между представителите на изпълнителната власт, работодателите и работещите се осигурява чрез Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество по редица въпроси – като се започне от трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, мине се през осигурителните отношения и се стигне до жизненото равнище.
В него работодателите са представени от работодателските организации, а работещите – от синдикалните организации.
Съществуват отраслови, браншови и общински съвети за тристранно сътрудничество…

KUT-1

В настоящата публикация ще се спра на правата и отговорностите при осъществяване на взаимодействие и сътрудничество между работодатели и работещи в предприятието.

Основен елемент тук са комитетите по условия на труд (КУТ) и групите по условия на труд (ГУТ).

Нормативни изисквания.

Основните правила, регламентиращи дейността на КУТ и ГУТ, са уредени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

KUT-2

Разработен е и специален нормативен акт – Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

КУТ и ГУТ – състав и учредяване.

Учредяват се в предприятия, където се трудят поне 5 наети лица. Полезно е да уточня, че под “предприятие” следва да разбираме фирма, кооперация, учреждение, организация, обект и други аналогични места, където се полага наемен труд.
Дали ще имаме КУТ или ГУТ зависи от числеността на персонала и структурата.

KUT-3

Накратко, ако:
– работещите са над 50 – учредяваме КУТ;
– работещите са от 5 до 50 включително – учредяваме ГУТ;
– работещите са по-малко от 5 – ще провеждаме пряк диалог с работодателя, няма задължение за избор на специален орган;
– предприятието е специфично – със сложна структура, голям числен състав, териториална разпокъсаност (например няколко експлоатационни поделения на енергоснабдително дружество), можем да учредим КУТ и в отделните поделения (все пак това е правна възможност, а не задължение);
– съществуват няколко структурни звена в едно териториално поделение на голямо предприятие, във всяко звено се учредява ГУТ.

Съставът на КУТ може да включва от 4 до 10 души. Броят им е четно число – ЗЗБУТ изисква еднакво представителство на работодателя и работещите.

KUT-4

Можем ли да изберем 10-членен КУТ във фирма с 60 работещи? Нормативни пречки няма, но мислите ли, че останалите “зад борда” ще ви гледат с добро око (особено когато подготвяте банските за обучение край морето)?
Обикновено голям КУТ се сформира в места с разнородни дейности с цел по-цялостно обхващане на проблемите. И все пак – решението си е ваше!

ГУТ задължително е двучленен – състои се задължително от работодателя / ръководителя на даденото структурно звено и един представител на работещите. Подчертавам – не е допустимо работодателят / ръководителят да делегира правата си на друго длъжностно лице!

KUT-5

Работодателят сам определя кои са неговите представители в КУТ. За разлика от ГУТ тук не се налага той лично да бъде част от състава му (възможно е да упълномощи свой представител).
Представителите на работещите в КУТ (законовата формулировка е представител на работещите по безопасност и здраве при работа) се избират от самите работещи на общо събрание по реда на чл. 6 от Кодекса на труда. На такова събрание трябва да изберете и представителя на работещите в ГУТ.

KUT-6

Мандатът е 4-годишен, но ако не сте доволни от работата им, може да ги отзовете предсрочно.
КУТ се ръководи от председател – представител на работодателя и заместник-председател – представител на работещите. Заместник-председателят се избира на общото събрание.

Трябва ли да включим в КУТ длъжностното лице по ЗБУТ във фирмата? Законово изискване за това няма, но добрите практики диктуват то да бъде един от представителите на работодателя.
А представител (например лекаря) на службата по трудова медицина? Можем да го каним за съдействие (консултация, мнение) на нашите заседания, както и други компетентни специалисти, но поканените нямат право на глас при вземане на решения.

КУТ и ГУТ – права и задължения.

Основното им задължение е да разглеждат и обсъждат състоянието на безопасността и здравето при работа, като предлагат и мерки за подобряването им.

KUT-7

Това става на нарочни заседания, провеждани не по-рядко от веднъж на три месеца. За резултатите от обсъждането и взетите решения се изготвят протоколи.

Периодично се обсъждат и много други аспекти на трудовата дейност, като:
– предстоящи промени в работни места, технология, условия на работа;
– актуализиране на оценка на професионалния риск;
– резултати / заключения от проведени медицински прегледи;
трудоустрояване на лица с намалена работоспособност;
– състояние на трудовия травматизъм… и т.н.

Като членове на КУТ и ГУТ периодично извършвате проверки за спазване на ЗБУТ.

KUT-8

Имате право на достъп до информация / документация относно ЗБУТ (например протоколи от измерване на ФРС, от проверки на контролни органи…).

Можете да участвате във външни проверки (включително на инспекциите по труда), както и да инициирате предприемане на мерки за подобряване условията на труд и минимизиране на опасностите.
А ако работодателят не реагира – да търсите съдействие от контролни органи (нямат право да ви санкционират за това, макар че… тук има много подводни камъни…).

Rab-8

След 2014г. ЗЗБУТ даде ред допълнителни права на заместник-председателя на КУТ и на представителя на работещите по безопасност и здраве при работа в ГУТ.

Те вече могат да изискват спиране на работата на машини и съоръжения, забраняване използването на опасни химични вещества и смеси…

И тъй като няма права без задължения, ще трябва да познавате нормативните документи по БЗР, да информирате работодателя и колегите си за проблеми и предлагате мерки за решаването им, да не разгласявате информацията, станала ви известна при или по повод осъществяване на дейността, която представлява производствена или търговска тайна… Е, не забравяйте и основните си трудови дейности – членовете на КУТ / ГУТ също трябва да заработват заплатите си ;).

KUT-9

КУТ и ГУТ – обучения.

Регламентирани са в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
Новоизбраните членове преминават първоначално обучение с продължителност не по-малко от 20 учебни часа.  Задължителните теми са десет, сред които държавна и фирмена политика по осигуряване на ЗБУТ, оценка на риска, трудов травматизъм, работа в екип, контролна дейност и др.

KUT-10

Впоследствие се изисква и ежегодно обучение (6 часа) с цел опресняване на знанията.
Обученията са задължителни и са за сметка на работодателя. Провеждат се през работно време.

Кратък “коментар на водещия”.

По замисъла си КУТ трябва да е консенсусен орган, а не източник на конфликти.

KUT-11

Избирайте представители на работещите, които имат интелект,  познания и авторитет да защитават обща, а не лична кауза!  В дългогодишната ми практика нееднократно съм се сблъсквал със случаи, когато желанието за промяна към по-добро се изпарява моменталически, след като даден “представител” успее да извоюва дребни привилегии за звеното, в което работи (или за себе си)…

Не пропускайте да допълните знанията си и чрез другите публикации в рубриката “ЗБУТ – Азбука” 🙂