Длъжностно лице по БЗР

Изискванията за осигуряване на ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд) на работните места са многообразни и предполагат определени специализирани познания и компетентност за прилагането им.

В отделните предприятия подходът за осигуряване на ЗБУТ е различен:

 • ако фирмата е малка с персонал няколко души и ограничен обхват на дейностите (автосервиз, шивашка работилница, пекарна за закуски…) често правилата за безопасност и здраве при работа (БЗР) се проясняват и започват да се изпълняват след случайна проверка от инспекцията по труда, завършила с предписания;

OBZR-1

 • при фирма с многочислен нает персонал и разнородни дейности управленският екип разчита на подготвени специалисти, които са на “ти” с материята.

Съгласно действащата нормативна уредба това са т.н. органи по безопасност и здраве при работа. Основната им задача съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд е защитата на персонала от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

OBZR-2

Кой може да бъде орган по безопасност и здраве при работа ?

Вариантите са:

 • едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация;
 • специализирана служба, създадена за целта в предприятието;
 • самият работодател, когато е физическо лице;
 • външно за предприятието физическо или юридическо лице, наето по договор от работодателя.

Ако е избран вариантът за възлагане на дейностите на физическо лице (лица), то лицето може:

 • да е назначено на тази длъжност;
 • да работи по съвместителство (инж. Драганов е мениджър по производство, но с допълнение към трудовия договор му е възложено да бъде и орган по БЗР).

Нормативни изисквания за дейността на органите по БЗР.

Изисквания за работата на тези специализирани органи са дадени в:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (можете да изтеглите безплатно копие на закона и наредбата от нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Normativna_uredba

Основни функции на органите по БЗР.

На първо място, органът по БЗР организира и координира изпълнението на всички дейности, свързани с осигуряването на ЗБУТ. Накратко – той е диригентът на оркестъра.

OBZR-4

На второ място, от него се очаква да консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по осигуряване на ЗБУТ. Ръководният екип във фирмата не може да обхване всички изисквания в нормативната уредба по трудова безопасност. От органа по БЗР се очаква компетентно мнение и съвет (например при избора на ЛПС, документирането на инструктажите, организацията на дейностите по безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност – СПО…).

OBZR-5

Друга важна функция – контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията по осигуряване на ЗБУТ и при изпълнението на задълженията на персонала за безопасност и здраве при работа. Контролните функции са от особена важност – бригадирът на обекта може и да си затвори очите, ако някой е по маратонки вместо с обезопасяващи обувки, но органът по БЗР – не.

Органът по БЗР е отговорен за организиране на система за защита от рискове при работа.

И не на последно място – предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения. Спектърът на мерките за въздействие е широк – от неофициален разговор с нарушителя, през провеждане на извънреден инструктаж до налагането на санкции.

KUT-5

Последните могат да бъдат административно наказание или друга санкция (припомням – глобите чрез удръжка от основното трудово задължение са недопустими съгласно Кодекса на труда, но “рязането” на бонуси, премии и други допълнителни възнаграждения за постигнати резултати е нормална законосъобразена  практика).

Основни задачи на органите по БЗР.

Списъкът е дълъг, но ще акцентирам на:

 • участие в разработката на правилник за вътрешния трудов ред в предприятието, най-вече частта за БЗР;
 • ангажирани са пряко с изготвяне на оценката на риска в предприятието;
 • подпомагат службата по трудова медицина (СТМ);
 • координират дейностите по осигуряване на ЗБУТ при съвместна работа на собствения персонал с такъв на други фирми;

OBZR-7

 • изискват осигуряване на предпазни средства (колективни и лични) при наличие на опасности и рискове;
 • организират и участват в изготвянето на вътрешни регламентиращи документи – инструкции, правила за безопасна работа, аварийни планове…;
 • участват при разследването на трудови злополуки;
 • взаимодействат пряко с контролни органи – от ПБЗН, инспекцията по труда и др.

Органите по БЗР имат правомощия да спират машини, съоръжения, оборудване и др. при констатиране на пряка опасност за здравето и живота на работещия с тях персонал. И тук незабавно се уведомява съответното длъжностно лице, което трябва да предприеме незабавни мерки за отстраняване на опасността.

OBZR-8

Изготвят периодични анализи и ежегоден обобщен анализ за състоянието на ЗБУТ във фирмата. Тези анализи се разглеждат и обсъждат от ръководството и от КУТ. Добра практика е анализите да включват  предложения за подобряване на безопасността.

Кратък “коментар на водещия”.

Ще припомня старата поговорка, че една птичка пролет не прави.

Осигуряването на ЗБУТ не е и не може да бъде отговорност единствено на органа по БЗР! Изисква се убеденост и пряка ангажираност на целия ръководен персонал / мениджърски екип. И личен пример!

Колкото и всеотдаен да е служителят, натоварен с дейности по БЗР, ако шефът пуши в кабинета си, и останалите ще пушат. Ако шефът ходи без каска, и работниците ще хвърлят каските веднага, щом “охраната на труда” си тръгне от цеха / площадката…

OBZR-9

 

Още по темата:

Обучение на длъжностно лице по БЗР, работещо в няколко фирми.

Изготвяте ли анализ на дейността по БЗР?

Не пропускайте и другите публикации от поредицата “ЗБУТ-Азбука” 🙂