Етикет: ЛПС

Нова наредба за оценяване на ЛПС

ЗБУТ - ЛПС

В днешния брой 6 / 16.01.2018г. на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Тя определя: съществените изисквания към личните предпазни средства (ЛПС); процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания; задълженията на икономическите оператори; редът за издаване на разрешения за

Continue reading
No comments