Кампания „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“

Вече е традиция Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  (EU-OSHA) да организира поредица от кампании „Здравословни работни места“, с цел повишаване на осведомеността относно безопасността и здравето на работното място.

През 2020 – 2022г. кампанията бе под надслов „Здравословните работни места облекчават товара“. „ЗБУТ за начинаещи“ също има своя принос в кампанията, публикувайки статии относно мускулно-скелетните смущения и рисковете при работа.

А периодът 2018 – 2019г.  бе посветен на опасните вещества. И тук ви предложих поредица от публикации по темата.

Каква е насоката на стартиращата през настоящата година кампания?

Кампания 2023 – 2025г. се нарича „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“. Посветена е на цифровизацията на труда и необходимостта от специални мерки по отношения на трудовата безопасност в такава среда.

Тази кампания ще отчете новите предизвикателства, резултат от възникването и прилагането на специфични технологии, като изкуствения интелект (ИИ), големите информационни масиви, широкото използване на роботизирани системи, т.н. „интернет на нещата“, алгоритмите и цифровите трудови платформи… Всичко това, съчетано със значителното увеличаване на броя на хората, работещи от разстояние, създава поредица от нови възможности за работниците и работодателите. Но… от своя страна неминуемо води и до нови рискове, които трябва да бъдат отчетени при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

В доклада „Прогнози за нови и нововъзникващи рискове за безопасността и здравето при работа във връзка с цифровизацията до 2025 г.“ на Европейския център за наблюдение на риска се посочва, че могат да бъдат идентифицирани редица предизвикателства в областта на БЗР, които е възможно да се реализират в резултат от прилагането на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Най-общо това е свързано с:

 • използването на производствено оборудване, инструменти и системи;
 • начините на организиране и управление на труда;
 • трудовия статус, йерархичните и работните отношения;
 • характеристиките на работната сила;
 • отговорностите във връзка с управлението на БЗР;
 • изискванията по отношение на уменията, знанията и информацията.

Информационни и комуникационни технологии  – рискове и предизвикателства.

Особен акцент би трябвало да се постави на следните предизвикателства и рискове, породени от прилагането на ИКТ:

 • Цифрово наблюдение, загуба на автономност, повишаване на интензивността на труда и натиск за изпълнение на определени стандарти.
 • Работните места на средно управленско равнище се заменят с алгоритми, чрез които се възлагат задачи на работниците и се наблюдава тяхното изпълнение.
 • Загуба на контрол върху работата, разпокъсаност на работните места на множество прости задачи, които трябва да се изпълняват по стандартен начин, стесняване на съдържанието на работата и деквалификация.
 • Изолация на работещите, увеличаване на виртуалното взаимодействие и загуба на колегиална подкрепа.
 • Неправилни или несправедливи решения относно работещите, произтичащи от автоматизирани или полуавтоматизирани процеси, при които се използват данни и/или софтуер, съдържащи грешки.
 • Системи от стимули и санкции и оценка за класиране на резултатите от работата на работещите.
 • Неясна отговорност за БЗР и прилагането на действащата нормативна рамка в областта на БЗР.
 • Мобилност, гъвкавост, работещите са на разположение денонощно и ежедневно, размиване на границите между професионалния и личния живот.

Както виждате, новата кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера 2023 – 2025“ е насочена към много специфични аспекти на трудовата безопасност. На някои от тях ще отделя специално внимание в бъдещи публикации по темата.