Работата от разстояние налага нови промени в Кодекса на труда, които се обсъждат

Отново е време за изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ). Мотивите за това са изложени на 4 страници и са подписани от Министър-председателя Николай Денков.

Основното в мотивите

 • усъвършенстване на нормативната уредба във връзка с работата от разстояние;
 • осигуряване на по-голяма гъвкавост и сигурност при работата от разстояние, включително по отношение на организацията на здравословните и безопасните условия на труд, отчитането на работата и контрола на работното време;
 • въвеждане на изисквания във връзка с т.н. „алгоритмично управление“;
 • регламентиране на т.н. „право на изключване“, т.е. правото на работника или служителя да не осъществява електронна комуникация с работодателя по време на регламентираните почивки;
 • допълване на отговорност за изплащане на трудови възнаграждения на работници и служители на изпълнителя при веригите от подизпълнители.

Ето някои от измененията и допълненията, които се предлагат

 • Мястото и периодите на работа от разстояние ще се определят с индивидуалния трудов договор.
 • Въвеждат се текстове при възлагане и отчитане на работата от разстояние посредством информационна система – работодателят трябва да осигурява на работещия писмена информация за данните, които се събират, обработват и съхраняват.
 • При използване на информационна система за алгоритмично управление на работата от разстояние работодателят ще трябва да осигурява на работещия писмена информация относно начина на вземане на решенията, както и възможност за проверка на взетите от системата решения.
 • Добавя се изискване помещението, в което е работното място, да е с достатъчна площ и с условия, позволяващи на работещия да извършва работата от разстояние без риск за здравето и безопасността.
 • Регламентират се допълнителни изисквания към работещия от разстояние – да предостави на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от него работно място за извършване на работа от разстояние и незабавно да уведоми работодателя, непосредствения ръководител или друго упълномощено лице за всяка злополука на работното място.
 • Действително отработеното време вече ще може да се отчита и чрез автоматизирана система за отчитане, като на работещия ще трябва да се осигури достъп до данните в системата.
 • Предвижда се и допълнителна защита на работещия: той няма да е длъжен да осъществява електронна комуникация с работодателя по време на междудневната и седмична почивка. Изключение – когато в индивидуалния и/или в колективния трудов договор са уговорени условия, при които това е допустимо.
 • Въвежда се допълнителен текст относно изплащането на трудовото възнаграждение, когато работодателят е пряк подизпълнител на договор за предоставяне на услуги.
 • Допълва се определението за трудови спорове. За такива ще се считат и споровете между работещия и изпълнителя, на който работодателят е пряк изпълнител, относно гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение.
 • В допълнителните разпоредби под „работно място“ вече ще се разбира не целият дом на работещия, а само мястото в помещение в дома му.
 • Дават се определения на новите за КТ понятия „Информационна система за алгоритмично управление“ и „Автоматизирана система за отчитане на работното време“.

И нещо, което може би ще остане незабелязано – включени са и малки промени на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), касаещи допълване на понятието „работата от разстояние“ в някои съществуващи текстове на този закон.

Комплектът документи относно Закона за изменение на Кодекса на труда е поместен за обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. След бърза регистрация в портала можете да правите предложения за промени в текстовете, както и и да предлагате нови текстове.

Краен срок – 11.09.2023г.