Промени в наредбата за съоръжения под налягане

Имате ли съоръжения под налягане във вашето предприятие? Ако имате, въоръжете се с търпение и се подгответе за четене. Защо? Ами защото в бр. 61 на Държавен вестник от 18.07.2023г. е обнародвано Постановление № 99 от 10 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Постановлението има близо 100 параграфа. А с всеки параграф се изменят или допълват по една или няколко алинеи, точки и подточки към членовете на наредбата.

Ето някои акценти:

 • В член 2, дефиниращ що е то съоръжение под налягане е допълнено, че съоръженията под налягане са стационарно монтирани.
 • Изменен и допълнен е списъкът със съоръжения, за които не се прилага наредбата. Тук са включени котли, съдове, работещи под налягане, и тръбопроводи, монтирани на превозни средства, както и бутилки, предназначени за дихателни апарати, някои съоръжения в ядрената техника, отоплителни тела и тръбопроводи в отоплителни инсталации с вода с изключение на посочените в чл. 2, бойлери за битово горещо водоснабдяване и др.
 • От текста на наредбата отпадат изискванията към експлоатацията на бутилки и бутилкови инсталации и съхранението на транспортируеми съоръжения под налягане.
 • Определени са изисквания, при изпълнение на които не е задължителен монтаж на предпазни клапани.
 • Въведени са изисквания към монтажа на арматура и средства за измерване при надземни и подземни съдове.
 • Актуализирани са обозначенията на цитирани стандарти и наименованията на нормативни документи.
 • Регламентира се изискване при експлоатация на парни и водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW те да бъдат обслужвани само от лица, които притежават професионална квалификация по конкретно изброени в наредбата кодове на професии.
 • В някои членове са направени изменения на гранични стойности за налягане и температура, например вместо работно налягане над 0,07 МРа стойността се променя на 0,05 МРа, вместо максимална работна температура, по-висока от 115 °С, става максимална работна температура, по-висока от 110 °С и други аналогични стойности.
 • Въвеждат се нови изисквания към стационарните метални съдове, предназначени за съхранение на втечнени въглеводородни газове, по отношение на защита срещу корозия и / или електрокорозия, а също и по отношение на предпазните им клапани и заземяването.
 • Конкретизирани са изискванията към площадките и стълбите за достъп до надземни съдове с височина над 2м.
 • При промяна на ползвателя на съоръжение под налягане в срок от 10 дни старият ползвател ще трябва да предостави досието на съоръжението на новия му ползвател.
 • Прецизиран е обхватът на проверките, които ползвателят и лицата, отговарящи за безопасната експлоатация, трябва да извършват най-малко веднъж на 12 месеца при експлоатация на котли.
 • Въвеждат се конкретни изисквания при обслужване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
 • И ползвателят на стационарно монтирани метални съдове, работещи под налягане, независимо от периодичните технически прегледи, извършвани от органите за технически надзор, ще трябва да извършва най-малко веднъж на 24 месеца проверки, които вече са точно регламентирани (в достъпните места на вътрешните и външните повърхности, работещи под налягане, за дефекти, намаляващи тяхната якост – по заварените съединения, вътрешните покрития и основния метал, за наличие на повреди, причинени от корозия или ерозия, пукнатини, подутини, вдлъбнатини и други недопустими отклонения от геометричните размери на елементите и проверка за изправността на устройствата за безопасност и изолацията…). Досега нямаше конкретни изискванията за обхвата на проверките. Допуска се тези проверки да се възлагат на лица, с които ползвателят е сключил договор.
 • При извършване на технически прегледи от органите за технически надзор се въвеждат специални възможности за удължен срок на проверка за съоръжения, за които е приложим БДС ЕN 16991  “Рамка за инспекция въз основа на риска” и имат разработена международно призната методика за контрол въз основа на риска (RBI).
 • Променени са някои дефиниции на понятия в допълнителните разпоредби на наредбата.
 • Отпадат Приложения № 4, 5 и 6, регламентиращи размери на защитени зони и отстояния.

И това далеч не е всичко…

С пълния текст на Постановление № 99 от 10 юли 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане можете да се запознаете от ТОЗИ ЛИНК.

Актуализираният текст на наредбата е достъпен за ползване ТУК.

Нещо особено важно – време за обмисляне няма! Актуализираните текстове на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане вече са в сила от деня на обнародване на постановлението, тоест от от 18.07.2023г.!

 

Още по темата:

Съоръжения с повишена опасност