Национална програма за БЗР 2022 – 2024 година

Темата за Националната програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024г. може би няма да предизвика особен интерес сред приятелите на сайта, но не ми се иска да я подминавам. Защото в програмата има неща, които в по-голяма или по-малка степен ще засегнат широк кръг лица, ангажирани с дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР).

В Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024г. е направен анализ на състоянието и тенденциите в развитието на условията на труд. Разгледани са институционалният капацитет и основните предизвикателства в дейностите по БЗР за периода.

Ще се спра основно на стратегическите и оперативните цели, включени в нея.

Внимание

Стратегическа цел 1. Управление на промените в новия свят на труда, предизвикани от зелените, цифрови и демографски преходи.

Тя съдържа три оперативни цели.

Оперативна цел 1.1. Подобряване на законодателството в областта на БЗР.

Тук трябва да се отбележат предстоящите изменения и допълнения в някои нормативни документи:

  • Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;
  • Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа;
  • Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Целта на измененията и допълненията е хармонизиране на националното законодателство в съответствие с промените на съответните директиви на ЕС. Така ще се постигне уеднаквяване на граничните стойности на експозиция и изискванията за защита на работещите у нас с тези в другите страни – членки.

Планира се извършване на сравнителен анализ на националното законодателство по БЗР с промените в директивата относно минималните изисквания за БЗР на работното място.

Ще са направи и аналогичен сравнителен анализ по отношение минималните изисквания за БЗР при работа с екранно оборудване.

Инструктаж

И нещо, което всички очакваме с нетърпение. До края на м. юни 2023г. трябва да се внесат изменения и допълнения в Наредба № РД-07-2 за условията и реда да провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Причините затова са повече от ясни – оптимизиране на възможностите за провеждане и документиране на инструктажите по БЗР в контекста на цифровия преход. Преведено на по-достъпен език – попълването на хартиена инструктажна книга вече няма да бъде единственият начин за документиране.

Вижда се краят и на оплетената с паяжини Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Националната програма за БЗР 2022 – 2024г. предвижда това да се случи до края на 2022г. Проектът на новата Наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите бе предложен за обществено обсъждане още през април 2021г., но оттогава нямаше развитие (с този проект можете да се запознаете ТУК).

През периода 2023 – 2024г. се очаква и промяна на нормативната уредба относно работата от разстояние.

Оперативна цел 1.2. Осигуряване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на законодателството в областта на БЗР.

Включени са 9 групи насоки за работа, като осъществяване на ефективна контролна дейност, прилагане на нови и гъвкави форми на инспектиране (чрез въпросници за самоконтрол), разследване на аварии (сформиране на експертни групи) и др.

Оперативна цел 1.3. Информационно осигуряване на политиката по БЗР.

Акцентът се поставя върху предоставянето на актуална информация чрез действащите информационни системи на ИА ГИТ, НОИ и МЗ.

Стратегическа цел 2. Подобряване на превенцията на свързаните с работата заболявания и злополуки.

Тя ще се реализира и отчита чрез показатели за изпълнение по следните оперативни цели:

Оперативна цел 2.1. Повишаване на осведомеността и насърчаване превенцията на професионалните рискове.

Оперативна цел 2.2. Разширяване ролята на социалния диалог за осигуряване на по-добра защита от рисковете на работното място.

Оперативна цел 2.3. Повишаване на готовността за справяне с евентуални бъдещи здравни кризи.

С пълния текст на Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024г. можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.