Още за работата от разстояние и надомната работа

В публикацията ми „Работа от разстояние и надомна работа“ разгледах правата и задълженията на работодателите и работещите при работа от разстояние и надомна работа.

Като допълнение сега в „ЗБУТ – Видеоклуб“ ви предлагам полезен видеоклип по темата.

Нека си припомним:

Общото между работата от разстояние и надомната работа е обстоятелството, че работното място е различно от помещенията, стопанисвани от работодателя. Не е задължително това да е домът на работещото лице – възможно е да се полага труд и в друго избрано от него подходящо помещение.

Разлики между работата от разстояние и надомната работа.

Работата от разстояние обичайно се извършва чрез използване на информационни технологии от квалифицирани работници. И работникът, и работодателят могат да предлагат преминаване към работа от разстояние. За осъществяването й се изисква съгласието на двете страни. Но с едно „малко“ изключение относно съгласието на работещия – досещате се, нали? При обявено извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка съгласието на работника не се изисква. Работодателят може да въведе работа от разстояние със своя заповед за определено време. Тоест, променя се само мястото на работата без това да засяга другите условия по трудовия договор. Възможен е и смесен режим на работа – и в предприятието, и от разстояние.

Надомната работа е приложима предимно при изработка на продукция и за предоставяне на услуги. Адресът, на който се намира работното място, трябва да е известен на работодателя и фиксиран в трудовия договор. Както работодателят, така и контролните органи (инспекцията по труда) трябва да имат достъп до надомното работно място. Работещите сами определят режима на работа (почивки, начало и край на работния ден…), като уведомяват за това работодателя си. Не се допуска полагане на извънреден труд или ненормиран работен ден.

Повече информация по темата ще намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Работа от разстояние и надомна работа“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид информацията е представена в краткото видео:

Посочените по-горе материали са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията има за цел повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.