Заплащане на труда

Отново ви каня в нашия „ЗБУТ – Видеоклуб“. Какво ще гледаме днес? Тематично видео относно заплащането на труда.

Както всички знаем, работната заплата се договаря пряко между работника и работодателя. В трудовия договор между тях задължително трябва да се вписва както основното, така и допълнителните възнаграждения.

Основната работна заплата представлява възнаграждение за изпълнение на задачите, задълженията и отговорностите на работното място.

Допълнителните възнаграждения са свързани с придобития стаж и професионален опит, с полагането на нощен труд и др.

Възможно е договаряне и на други възнаграждения – за постигнати резултати, за временни промени в условията на труд…

В зависимост от характера на работата възнаграждението зависи от работното време или от обема на изработеното. Във втория случай трудовата норма се определя при обичайно натоварване.

Ако работникът не може да работи не по своя вина (т.н. „престой“), той трябва да бъде на работното си място, а работодателят – да му изплати уговореното брутно трудово възнаграждение.

При полагане на извънреден труд обичайното възнаграждение се увеличава.

Важно е да се помни, че:

  • работодателите нямат право едностранно да намаляват уговореното в трудовия договор възнаграждение;
  • основната работна заплата или част от нея не могат да се заменят с други възнаграждения или плащания.

Ако работодателят е затруднен финансово, той задължително трябва да плати навреме най-малко 60% от заплатата, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.

Повече информация по темата можете да намерите в издаденото от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) ръководство „Заплащане на труда“. Можете да го ползвате в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Ръководства и добри практики“, както и от сайта на агенцията.

В популярен вид основните изисквания при заплащането на труда са показани и в краткото видео, което ви предлагам:

 

Информационните материали по-горе са част от кампанията „Достоен труд – от теб зависи“ на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Тази кампанията е насочена към повишаване информираността на работодатели и работещи за правата и задълженията им съгласно трудовото законодателство.

Разработени са в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който България е партньор на Норвегия.

 

Още по темата:

Европейска кампания за деклариран труд