Промени в декларацията за трудова злополука

Искрено се надявам, че във фирмата, където работите, не се случват трудови злополуки. И все пак, ако този неприятен момент ви сполети, трябва да направите вътрешно разследване и да декларирате злополуката в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) по регистрация на осигурителя. Това важи и за предприятията ползвател. Темата съм развил подробно в статията „Трудова злополука“. Там можете да си припомните задължителните неща, които се предприемат.

Днес ще заостря вниманието ви на някои нови промени в декларацията за трудова злополука, която задължително се подава. Тя не беше актуализирана от средата на 2006г., но дойде и нейният ред.

В Държавен вестник, бр. 102 от 7.12.2021г. (по-точно – в неофициалния му раздел) е обнародвана Заповед № 1016-40-1269 от 26 ноември 2021г. на Управителя на НОИ. С тази заповед се утвърждава образец на Декларация за трудова злополука (Обр. 0-11/2022/НОИ) и се отменя старият образец на Декларация за трудова злополука, утвърдена със Заповед № 232 от 20.06.2006г. (обн. ДВ, бр. 53 от 2006г.).

Промените не са съществени и от подаващия декларацията няма да се изисква допълнителна информация.

Накратко:

  • Текстът, че декларацията се подава в 4 екземпляра, който бе в края на формуляра, сега е поставен горе, под полетата за входящ номер. Добавено е, че се подава и от предприятие ползвател.
  • В шапката на Раздел I след „Данни за осигурителя“ е добавено и „Предприятието ползвател“. Пак в този раздел текстът „ЕИК по Регистър БУЛСТАТ / Търговски регистър“ е заменен с „ЕИК / код по БУЛСТАТ“, а като адрес ще се попълва адрес за кореспонденция.
  • В Раздел II – „Данни за пострадалия“ текстът „ЕГН“ е заменен с „ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен номер“. Вместо постоянен адрес вече ще се въвежда адрес за кореспонденция. Отпада изискването за попълване на дата на раждане и пол (М/Ж). „Дата на постъпване в предприятието“ става „Дата на постъпване в осигурителя / предприятието ползвател“.
  • В Раздел III – „Данни за злополуката“ от адреса на мястото, където е станала злополуката, отпада изискването за попълване на телефон, факс и e-mail. В указанието с курсив под „Набелязани мерки“ текстът „Посочват се какви мерки, свързани с човешкия и материалния фактор, е предприел осигурителят за предотвратяване на подобни злополуки“ става „Посочват се какви мерки е предприел осигурителят за предотвратяване на подобни злополуки“, независимо дали тези мерки са свързани с човешки и / или материален фактор (тук според мен „осигурителят“ би трябвало да стане „осигурителят / предприятието ползвател“).
  • Данни за свидетелите – като адреси на свидетелите на злополуката ще се попълват адресите им за кореспонденция.
  • Данни за подаващия декларацията – добавено е „Предприятие ползвател“.
  • Данни за наследника – и тук текстът „ЕГН“ е заменен с „ЕГН / ЛН / ЛНЧ / Служебен номер“, а като адрес ще се вписва адресът за кореспонденция.

И… май това е всичко (освен ако не съм пропуснал нещо поради дребния шрифт 🙂 ).

Актуализираната Декларация за трудова злополука Обр. 0-11/2022/НОИ може да бъде изтеглена от страницата за формуляри на сайта на НОИ. Дано не ви се налага да го правите.

 

Още по темата:

Трудова злополука