Новото в Наредба 13 от 30.12.2003 г. за химичните агенти

Преди време в специална статия разгледах изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа с химични агенти. Нека припомня – статията бе озаглавена „Химични агенти“.

В нея обърнах специално внимание на изискванията в НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Тази наредба е изменяна неколкократно. Последната й промяна е обнародвана в Държавен вестник, бр. 47 / 04.06.2021г.

Кое е новото?

Променена е една от важните дефиниции на понятия в Допълнителните разпоредби на наредбата. Вместо “Гранична стойност на даден химичен агент във въздуха на работното място” (по определение това бе  допустимата концентрация на химичния агент във въздуха на дихателната зона на работещия за определен период от време) се въвежда “Гранична стойност на професионална експозиция” (това е  границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго).

Допълнено е, че с Наредба 13 се въвеждат и изискванията на Директива (ЕС) 2019/1831.

Останалите изменения и допълнения са основно в Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 – “Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда” и Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4 – “Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект”.

Опасни химични агенти

Коригирани са някои от граничните стойности при химични агенти Алуминий (метален прах и оксиди), Анилин, n-Бутилацетат, Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид, Изоамилов алкохол, Хлорометан, Прах смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид и др. Въведени са норми и за агенти, за които такива досега не бяха лимитирани, например за Дървесен прах – меки дървесни видове.

През Заключителните разпоредби е направена техническа промяна и в Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

 

Още по темата:

Химични агенти