Инспекциите по труда засилват контрола в селското стопанство

Всяка година с настъпването на пролетта започва да нараства обемът от дейности, които се извършват в селското стопанство.

Някои от тези дейности са сезонни, например обработка на насаждения или прибиране на реколтата. Не трябва да се забравя, че и при сезонните дейности трябва да се спазват нормативните изисквания на трудовото ни законодателство независимо от срока, за който е нает персонал.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) информира, че през настоящата година ще засили проверките в сектор „Селско стопанство“. За целта агенцията ще увеличи броя на екипите, извършващи проверки в сектора. Допълнително в тях ще бъдат включени инспектори по труда, осъществяващи контрол в други икономически дейности. Основен акцент при проверките ще бъде законосъобразното наемане на работна сила.

Причина за тези проверки е фактът, че през изминалата 2020г. в сектора са констатирани над 10000 нарушения. От тях около 60% са свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа и около 40% – с изпълнението на трудовите правоотношения.

За да няма неприятни изненади при евентуална внезапна проверка нека си припомним: и работещите в селското стопанство трябва да бъдат наети на трудов договор! Един от начините е сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. От 2021 г. тютюнопроизводителите също имат право да наемат работници с т.нар. еднодневни трудови договори.

Лицата, наетите по такива договори, не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

Трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – нормативни изисквания.

Сключването на такива договори е регламентирано в чл. 114а от Кодекса на труда (можете да ползвате актуално копие на КТ безплатно в секция “Нормативни документи” на нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“).

Съгласно текстовете в него:

  • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител за работа за един ден, като това време не се признава за трудов стаж.
  • С един работник може да се сключват трудови договори общо за не повече от 90 дни в една календарна година.
  • Трудовият договор може да се сключва за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност “Растениевъдство” – само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.
  • Нормалната продължителност на работното време е 8 часа, като страните по трудовия договор могат да уговарят работа и за половината от нея.
  • Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника срещу разписка в края на работния ден.

Редът за сключването на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа е регламентиран в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Работодателите – регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители, могат да получат регистрирани образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от:

  • портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;
  • съответната дирекция “Инспекция по труда” по местонахождение на земеделския имот.

Полезна допълнителна информация за трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда ще намерите на специалната страница на сайта на ИА „ГИТ“.

Още по темата:

Инспекция по труда