COVID-19 и декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ

Декларацията по чл. 15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд отново става актуална – наближава крайният срок за подаването й.

В статията „Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ“ се постарах да изясня изискванията при попълване и подаване на този задължителен документ.

Ще припомня:

  • декларацията се подава от юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи или ползват такива от предприятия за временна заетост;
  • документът трябва да отразява данните за предходната година;
  • ако досега не сте изготвяли декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, (например фирмата ви е нова), трябва да го направите;
  • ако вече имате подадена декларация, трябва да попълните и подадете нова само когато е налице промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията може да се подаде лично в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието или по електронен път. Срокът за подаване е ежегодно от 01.01. до 30.04. Предвид наличието на няколко последователни почивни дни, за 2021г. този срок е удължен до 05.05.2021г.

Какво следва да разбираме под промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране?

Накратко, това включва промяна в:

  • данните на фирмата (наименование, седалище, ръководство…);
  • дейността, числеността на персонала, големината, поделенията…
  • някои специфични условия на труд – на открито, под земята, работа с видеодисплеи…
  • опасностите и рисковете съгласно изготвената оценка на риска;
  • ползваните предпазни средства (лични и колективни) и др.

Въпрос, който вълнува мнозина, е трябва ли да подаваме нова декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ във връзка с въведената у нас извънредна епидемична обстановка?

Помним, че работодателите бяха задължени да преразгледат съществуващите оценки на риска на работните места, като отчетат опасностите от COVID-19. И да въведат мерки, намаляващи риска от заразяване. А едно от основанията за актуализиране на декларацията по чл. 15 е точно възникването на нови рискове за персонала, нали? Обаче…

Съгласно становище на Министерството на труда и социалната политика, предоставено на ИА „Главна инспекция по труда“ „за повечето работни места рискът от заразяване със SARS-Cov-2 не може да се приеме за професионален риск, доколкото вероятността от заразяване е в резултат от общата епидемична обстановка, а не от източници на работната среда и е съизмерима с тази на общото население“.

Ето защо „преразглеждането на оценката на риска само по себе си не е основание за подаване на нова декларация, тъй като не може да се определи като промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“.

Но ако рискът от заразяване е идентифициран като професионален за съответното предприятие, трябва да се подаде актуализирана декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, отчитаща новите рискове.

Надявам се, че схванахте разликата.

Ако работите например в магазин и в него влезе клиент, носител на вируса, рискът от заразяване на персонала не е в резултат от източник в работната среда. Подаване на нова декларация само на това основание не е необходимо.

Но ако работите в лаборатория, болница, или друго място, където изпълнението на служебните задължения налага контакт със заразени лица, материали и др., вероятността от заразяване вече е елемент от работната среда и трябва да се подаде актуализирана декларация, отчитаща променените условия на труд.

Още по темата:

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

Защо работодателите подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?