Промени в наредбата за експлоатация на повдигателни съоръжения

Днес ще ви запозная с важни промени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

Те вече влязоха в сила от 05.02.2021г. Обнародвани са в Постановление 28 / 01.02.2021г.  (Държавен вестник, бр. 10 / 05.02.2021г.).

Както знаем, повдигателните съоръжения представляват съоръжения с повишена опасност и трябва да отговарят на специални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Някои от измененията и допълненията:

На първо място в наредбата се уточнява, че текстовете, засягащи товарозахващащите приспособления се отнасят за сменяемите такива.

Отпада възможността минимално допустимите разстояния между товароподемни кранове, придвижващи се по релсови пътища и елементите на сгради, машини, съоръжения и неподвижно закрепените предмети да бъдат намалявани допълнително с текстове в инструкцията за експлоатация.

Срокът за проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите на хидравличните повдигателни съоръжения се повишава на две години (по стария текст това трябваше да става ежегодно).

Телфер-електрически

Променят се изискванията относно начина на маркиране на съоръженията. Досега това можеше да става единствено чрез табели върху самото съоръжение. След 05.02.2021г. ползвателите им трябва да поставят върху съоръженията или в работната им зона табели, на които ясно и трайно са означени товароподемността и регистрационният номер. Ново изискване – височината на шрифта на табелите трябва да е не по-малка от 0,15 m.

Прецизиран е подлежащ на субективно тълкуване текст, който изискваше ежедневно извършване на оглед и функционални проверки на повдигателните съоръжения с вписване в сменния дневник на съоръжението. Сега думата „ежедневно“ отпада (т.е. ще проверяваме повдигателното съоръжение само в дните, през които го ползваме). Аналогично е коригиран и текстът, досега изискващ ежедневна проверка на окачени кошове за повдигане на хора.

За повдигането и преместването на товари с повече от един кран вече няма да се разработва проект, а писмена инструкция.

Конкретизирани са текстовете с изисквания за бракуване на куки, ходови колела на количките и крановете и ролки на повдигателните съоръжения.

Усещам, че новата алинея 4 към чл. 100 ще предизвика масова радост сред ползвателите на сапани. Текстът вече гласи: „Сапаните не подлежат на регистрация пред органите за технически надзор, но ползвателят осигурява тяхната безопасна експлоатация и следи за наличие на неизправност и / или липса на маркировка“.

СПО - Сапани

Има промяна и в сроковете за извършване на периодичните технически прегледи. Отпада изискването повдигателни съоръжения, произведени преди повече от 20 години, да се проверяват на всеки 6 месеца.

Сега сроковете за тези прегледи стават:

  • на повдигателни съоръжения до 10 години от датата на производството им – до 2 години след последния извършен технически преглед;
  • на повдигателни съоръжения над 10 години от датата на производството им – до 1 година след последния извършен технически преглед.

От 4 на 8 години се увеличава и срокът за периодични прегледи със статично и динамично изпитване.

Всички срокове изтичат в последния ден на съответния месец.

Статичното изпитване на сменяемите товарозахващащи приспособления вече ще се извършва с натоварване, превишаващо с 50 на сто товароподемността им, а не със специален стенд.

Актуализирани са изискванията към персонала на лицата (фирмите), извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.

Органите за технически надзор вече са длъжни да въвеждат в изградена от ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени дейности по ремонтиране и преустройване на повдигателните съоръжения

В допълнителните разпоредби на наредбата е дадена дефиниция за сменяеми товарозахващащи приспособления. Това са подемни съоръжения, които могат да се монтират директно или индиректно на куката или върху всяко друго присъединяващо устройство на кран, лебедка или ръчен манипулатор, управляван от ползвателя, без да предизвика изменение в крана, телфера или ръчно управлявания манипулатор.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

А ето и актуализираната Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

 

Още по темата:

Съоръжения с повишена опасност