Учредява ли се КУТ в държавната администрация?

Работещите по трудово правоотношение в предприятия, фирми и др. знаят, че съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в такива предприятия се учредява комитет или група по условия на труд (КУТ / ГУТ). Актуално копие на този закон и на други важни нормативни документи можете да ползвате безплатно в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“.

Не сте забравили, нали – съставът на КУТ е от 4 до 10 души. Включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Мандатът е 4-годишен. Подробно изискванията за избор, обучение, правата и отговорностите на КУТ / ГУТ и т.н. можете да си припомните от статията ми „КУТ и ГУТ“ в поредицата за начинаещи „ЗБУТ – Азбука“.

Как обаче стоят нещата в държавната администрация? Лицата там работят по служебни правоотношения между държавата и държавния служител, а дейността им е регламентирана в Закон за държавния служител (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.).

ЗБУТ - работодател

При внимателен прочит на този закон ще видим, че в него има специална глава „Безопасни и здравословни условия на труд“. Там, в чл. 38а е записано, че държавният служител има право на безопасни и здравословни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и нормативните актове за неговото прилагане, а органът по назначаване е отговорен за осигуряването им.

Посочването на ЗЗБУТ не е случайно. Оттук лесно можем да направим извода, че работещите в държавната администрация също трябва да учредят комитет или група по условия на труд. И не само това – и за техните работни места трябва да се извършва оценка на риска, осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина, организиране на безплатни медицински прегледи и т.н.

Такова е и становището на експерти на Министерството на труда и социалната политика, дадено в отговор на конкретен въпрос от рубриката им „Въпроси и отговори“ на сайта на министерството.

Съгласно този отговор Законът за здравословни и безопасни условия на труд се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението. Задължението на работодателя за консултиране с работниците и служителите по всички въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа е ключов принцип, уреден чрез този закон. Ето защо експертите считат, че в държавна администрация също следва да се създават комитети или групи по условия на труд по реда на чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ.

С пълния текст на въпроса и отговора можете да се запознаете в нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“, секция „Полезна информация“.

 

Още по темата:

КУТ и ГУТ