Първи промени в Закона за извънредното положение

Вече почти месец страната ни живее по правилата на извънредното положение.

Но докато борбата с COVID-19 засега като че ли протича успешно, то опашките пред бюрата по труда са повече от обезпокоителни.

Проблемите с осигуряването на трудова заетост за хиляди хора в трудоспособна възраст са една от причините за първите изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. Обнародвани са в бр. 34 от 09.04.2020г. на Държавен вестник.

По отношение на заетостта в условията на извънредно положение особено внимание е отделено върху сключването на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а на Кодекса на труда.

Ще припомня – този член регламентира еднодневните трудови договори между работниците и регистрираните земеделски стопани. Новият момент е, че сега тези договори могат да се сключват и за по-дълго време, но все така не се признават за трудов стаж. Освен това обхватът им е разширен и вече са включени и тютюнопроизводителите.

Текстът на промените:

49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се признава за трудов стаж.

(2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от тютюн.

(3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.

(4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.

(5) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.

(6) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция “Главна инспекция по труда”.

(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.

(8) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в съответната дирекция “Инспекция по труда” от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.

(9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато срокът на трудовия договор по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е положен трудът.

(10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1 и 2, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

С пълния текст на всички изменения и допълненията в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. можете да се запознаете ТУК.

Още по темата:

Промени в Кодекса на труда във връзка с извънредното положение