Санкции инструктаж

Кой подлежи на санкция, ако инструктажът не е документиран?

Провеждането на различните видове инструктажи е важно задължения на работодателя при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работните места.

Изискванията за това подробно съм изложил в статията „Инструктажи“ от поредицата за начинаещи „ЗБУТ – Азбука“.

Нека си припомним:

Основният нормативен документ, регламентиращ дейността, е Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (можете да ползвате безплатно копие от нашия „ЗБУТ – Хипермаркет“).

Видовете инструктажи, изисквани от наредбата, са пет: начален, на работното място, периодичен, ежедневен, извънреден.

На инструктиране подлежат всички работещи, независимо от срока на договора и продължителността на работното време. Тук не бива да пропускаме работещите от други предприятия, командированите, посетителите и т.н.

Инструктажите се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя (това също е изискване на цитираната по-горе наредба).

За провеждането и документирането на инструктажите е писано много. Някъде те преминават, меко казано, формално („Започна новото тримесечие, ето ви инструктажната книга да се подпишете“, „Пак ли?“, „Да, пак!“…), на други места инструктиращият се старае да припомни основните правила за безопасност на гледащата го с досада аудитория… Някъде инструктажните книги се попълват и подписват съгласно изискванията, другаде за тях се сещат преди проверки…

Инструктаж

Все някога обаче идва страховитият момент, когато в предприятието пристигат инспекторите от дирекция „Инспекция по труда“. Едно от любимите им занимания е да поискат инструктажните книги. Ако всичко е наред – добре, но ако открият пропуски, вариантите са два: или предписание (молете се да е това), или акт с наказателно постановление (НП), който сериозно бърка в джоба.

В чии джоб обаче?

Случай от практиката. В един прекрасен ден на строителна площадка в Пазарджик е извършена проверка от инспекцията по труда поради възникнал инцидент. Констатира се, че на работещ от друго предприятие е проведен начален инструктаж, но този инструктаж не е отразен в инструктажната книга. На работодателя е наложена имуществена санкция в размер… В случая размерът няма значение.

Фирмата обжалва и съдът отменя санкцията като незаконосъобразна.

Едно от основанията:

Цитат

„ … работодателят няма задължение да проведе инструктаж, нито да го документира. Той има задължението да осигури провеждането на инструктаж като определи длъжностно лице, което да го извършва и документира по правилата на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

В НП не се сочи, че е допуснато лице, което не е инструктирано, а  лице, за което  работодателят не е бил „документирал провеждане на начален инструктаж”.

Поради това съдът намира, че субект на задължението по чл.11, ал.5 от визираната наредба /за документиране на инструктажа в книгата за инструктажи/ и на задължението за провеждане на самия инструктаж е длъжностното лице, определено от работодателя по реда на чл.11, ал.2 от Наредбата.  Самият работодател носи отговорност единствено за изпълнение на задълженията му по чл.2 и чл.11, ал.1 от наредбата /да осигури провеждането на инструктаж/ и по чл.3 от нея /да не допуска до работа работник, който не е инструктиран/“.

Решението е потвърдено и от по-горна инстанция.

Казано на достъпен език, ако инструктажът не е документиран според нормативните изисквания, отговорността (включително и при имуществена санкция) трябва да се носи персонално от лицето, натоварено с провеждането и документирането му, а не от неговия работодател!

Ето защо винаги съветвам да не подценявате задълженията си, ако сте определени за такива лица!

 

Още по темата:

Инструктажи

Документиране на инструктажите

Извънреден инструктаж при няколко основания

Инструктаж при смяна на работното място