Проверки по безопасност

Проверки по безопасност

Добрият работодател знае, че по всяко време трябва да очаква проверки от различни контролни органи. Планови или внезапни.

Периодичността и обхватът на контрола зависят от особеностите на фирмата – предмет на дейност, численост на персонала, материали, с които се работи, машини, съоръжения, оборудване, специфични рискове, потенциални опасности…

Например ако фирмата ви има стол, предлагащ храна, подлежите на контрол от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по Закона за храните.

OBZR-1

Ако предприятието е елемент от критичната инфраструктура на Република България, ще ви проверяват от МВР и ДАНС – т.н. охранителни обследвания.

Ако дейността ви е свързана с образуване на опасни отпадъци, експлоатация на горивни инсталации над определена мощност, отделяне на вредни емисии в околната среда и т.н., ще си имате работа с Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

На контрол от звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР подлежат на практика всички. Проверките обхващат изискванията по Наредба 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ползвайте я безплатно в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“) – пожарно досие, заповеди, инструкции, схеми за евакуация, пътища за евакуация, средства за пожарогасене… (припомнете си темата ни за пожарна безопасност).

Пожарогасител - указания

А специалистите по защита на населението (бившата “Гражданска защита”) със сигурност ще ви „препитат“ както по Закона за защита при бедствия, така и по Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуалните средства за защита (не правете прибързания извод, че наредбата не ви засяга – задължение на фирмата е да осигури и поддържа резерв от противогази, филтри, ръкавици, противохимични облекла и др. за персонала си в случай на извънредна ситуация, бедствие или авария както в, така и извън предприятието).

R_tel-5

Ще завърша с това, с което би трябвало да започна – проверките от регионалните дирекции „Инспекция по труда“.

Няма да забравя първата ми проверка от инспекцията по труда преди много години…

Преди назначаването ми във фирмата дейността не е била възложена на конкретно лице. За няколко месеца се постарах да внеса ред и систематизирах повечето от документите, правилата и изискванията. Постарах се доста и… инспекторката дойде. Отвори тефтера с въпросите за проверката… Започна да иска първо, второ, трето… Пита, отговарях, записва си… Проверката приключи. Дамата не пестеше похвали – вече има ред, всичко е на мястото си, проверката е протекла гладко. А предишната година всеки документ е бил търсен по половин час, не разбирали, какво им иска. Бях окрилен!

След това дойде протоколът от проверката. Сравних го с протокола от предходната проверка. Тогава бе успяла да провери само 5 неща и бе дала 3 предписания. При мен бе проверила 20 неща и имаше… 12 предписания! Дали не сгреших, че всичко бе „на една ръка разстояние“?

Длъжностно лице по БЗР

Наскоро прегледах раздела Азбука на ЗБУТ в сайта. Правя си самокритика – май съм пропуснал важната тема за инспекцията по труда.

Статията по темата вече е публикувана 🙂

Отделете няколко минути и я прочетете – > Инспекция по труда.