Проект на правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

Новият Закон за хората с увреждания (ЗХУ) имаше за цел да реши в по-голяма степен  проблемите на хората с увреждания. След обнародването му обаче останаха много неизяснени детайли, засягащи лицата с увреждания и работодателите. Всички с нетърпение очаквахме Правилника за приложение на закона.

Е, от края на миналата седмица проектът за правилника вече е факт – текстът е качен за публично обсъждане.

Specialist

Правилникът включва 116 члена, разпределени в шест глави.

За работодателите най-голям интерес със сигурност ще представлява Раздел “Заетост” от Глава четвърта “Подкрепа за социално приобщаване”.

Член 22 регламентира реда за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.

Ежегодно до 31 март работодателите трябва да уведомяват съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършва дейност, за редица обстоятелства, в т.ч.:

  • средносписъчен брой на персонала за предходната календарна година;
  • брой на определените работни места, за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ;
  • брой на заетите работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ;
  • брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, насочени от Дирекции „Бюро по труда“ за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ;
  • брой на свободните работни места, които желае да заяви за наемане на хора с трайни увреждания, чрез трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа,за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ;
  • брой на работните места, за които се прилагат алтернативни мерки и вида на алтернативните мерки.

Три месеца след уведомяването следва да се пристъпи и към назначение на лица с увреждания.

Trudoustr-1

Включено е изискване териториалните поделения на Агенцията по заетостта и териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да обменят по служебен път подадената информация от работодателите, които извършват дейност на територията на съответната община, за прилагането на квотата или алтернативните мерки по реда на ЗХУ.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ ще утвърждава план за извършване на специализирани проверки за прилагането на квотата за назначаване за хора с трайни увреждания.

Работодателите могат да закупуват от специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания произвежданите или търгуваните от тях стоки, или предоставяните от тях услуги, за периода на неизпълнение на квотата, въз основа на сключен договор за съвместна дейност.  Месечният размер на средствата за закупуване на стоките или ползване на услугите не следва да бъде по-малък от месечния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответната календарна година, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане до момента на изпълнение на квотата.

С пълния текст на проектоправилника можете да се запознаете в Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Срокът за публично обсъждане е до 23.03.2019г. Възможно е споделяне на мнения и поместване на коментари директно в портала.

==============================================

Правилникът вече е обнародван.
Повече информация – в публикациятаОбнародван е Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания“.

 

Още по темата:

Обнародван е новият Закон за хората с увреждания.