Време е да определим работни места за трудоустрояване

В публикацията “Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност” бяха разгледани основните изисквания към работодателя да определя работни места за трудоустрояване. Споменато бе, че срокът за определяне на такива работни места е ежегодно до края на месец януари.

Предвид скорошните  промени в нормативната уредба ще разгледам отново темата.

Кои документи регламентират определянето на работни места за трудоустрояване?

Чл. 315 от Кодекса на труда задължава работодателите с повече от 50 работници и служители да определя такива места.

Броят на работните места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност зависи от основната икономическа дейност на предприятието. Този брой е процент от общия брой на работещите. А процентите по дейности са дадени в Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност,  където са описани ни повече, ни по-малко 99 дейности.

Тоест ако фирмата ви се занимава с производство на хранителни продукти, процентът е не по-малък от 5, а ако произвеждате напитки – не по-малък от 9.

Normativna_uredba-1

Пример: във фирма за напитки работят 60 души, процентът е 9, пресмятането дава 5,4 работни места. По правилата на математиката би трябвало да определите 5 места. Но… Случай от практиката –  преди доста време спорихме с проверяващ от една инспекция по труда. Неговата логика: “5,4 означава, че 5 места не са достатъчни за удовлетворяване изискванията на наредбата, ето защо местата ви трябва да са 6″. No comment…

Определянето на конкретните работни места се извършва от специална комисия съгласно чл. 2 от Наредбата за трудоустрояване.  Тази комисия има председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която ви обслужва.

MP-5

Новите моменти при определяне на работни места за трудоустрояване.

До края на изтеклата 2018-та година бе в сила Законът за интеграция на хората с увреждания.  Съгласно негови текстове (чл. 27) от общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят бе задължен да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания. Друго отпаднало задължение –  да се уведомява териториалното поделение на Агенцията по заетостта за тези работни места…

От 01.01.2019г. вече важат изискванията на новия Закон за хората с увреждания.

Както ви информирах в публикациятаОбнародван е новият закон за хората с увреждания, той определя задължителни квоти за назначаване на лица с трайни увреждания на предприятията с персонал 50 и повече лица:

  • работодател с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  • работодател със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния му състав.

Trudoustr-1

Да обобщим:

  • чл. 315 от Кодекса на труда е в сила, ето защо определянето на работни места за трудоустрояване до края на януари трябва да се направи и документира. Ако се върнем на примера по-горе, във фирмата за напитки той трябва да съдържа 5 (за по-сигурно – 6) места.
  • съгласно чл. 38 от Закона за хората с увреждания трябва да определите и места за хора с трайни увреждания (в случая от примера ни: при персонал от 60 работници и служители – едно място).

Важно е да помним, че работните места, определени по реда на чл. 315 от Кодекса на труда, не се взимат предвид при отчитане изпълнението на квотата по чл. 38 от Закона за хората с увреждания. Не се допуска едно и също работно място да бъде вписано едновременно и в двата списъка.

В нашия пример трябва да определите 5 + 1 (или за по-сигурно 6 + 1) места.

И… добре да обмислите как да ги определите и кое място в кой списък да включите! Защо ли? Защото има тънка разлика между двете изисквания.

Тема за размисъл: Във фирмата от примера по-горе работи едно трудоустроено лице с трайни увреждания. В кой списък ще впишете работното му място?

Подсказка: Местата от списъка (квотите) по Закона за хората с увреждания  задължително трябва да са заети от хора с трайни увреждания. Ако не са – за избягване на финансова санкция трябва да назначите външни лица (в примера – едно).  Подсказах достатъчно…

Вече е приет специален правилник за прилагането на новия закон. С него можете да се запознаете от публикацията “Обнародван е правилник за прилагане на закона за хората с увреждания”. 

 

Още по темата:

Обнародван е новият закон за хората с увреждания

Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност