Новото в Кодекса на труда

Предлагам на вашето внимание последните изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ). Те са направени чрез промени в други нормативни актове и затова са по-трудни за откриване и проследяване.

DV-1

В Държавен вестник, бр. 91 от 02.11.2018г. е обнародвана промяна в глава XVI от Кодекса на труда.

Тя засяга чл. 330, ал. 1, т. 3 относно прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие и се налага от изменени текстове в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

ЗБУТ - Кодекс на труда

В следващия бр. 92 от 06.11.2018г. можете да се запознаете с промените в чл. 230,  регламентиращ обучението по време на работа.

Те са следствие от изменение в Закона за професионалното образование. Освен корекциите на текстове в ал. 1, 2 и 3, се въвежда и нова алинея 6 на чл. 230: “По време на обучението чрез работа учениците в дуалната система на обучение получават възнаграждение в размер: за ХІ клас – не по-малко от два пъти, а за ХІІ клас – не по-малко от три пъти максималния размер на месечната стипендия, определена по реда на чл. 171, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование“.

Актуализирано с промените копие на Кодекса на труда можете да ползвате безплатно от нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“, секция “Нормативни документи“.

Specialist

PS:  По света има закони, които не са променяни сто години… Очевидно Кодексът на труда не е от тях – две промени за три работни дни… Кога ли ще е следващата?