Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Проверки на ГИТ за използване на опасни вещества

По информация от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” до края на текущата година ще бъдат проверени 1000 предприятия, чиято дейност включва използване на опасни вещества. Проверките са част от кампанията „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“.

Опасни вещества

Акцентът е поставен на предприятия от икономически дейности  „Растениевъдство“, „Оформяне и поддържане на озеленени площи“, „Производство на мебели“, „Производство на ПДЧ“, „Печатна дейност“, „Производство на обувки“, „Хуманно здравеопазване“, „Ветеринарномедицинска дейност“, „Борба с гризачи и насекоми“ и „Галванични производства“.

До момента инспекторите от дирекции “Инспекция по труда” са посетили около 300 предприятия.

Rab-8

Основни констатации:

 • не се води картотека за използваните опасни вещества и техните характеристики;
 • в проверените картотеки не са идентифицирани всички използвани опасни вещества в предприятието;
 • не са осигурени информационни листи за безопасност (ИЛБ) за всяко използвано опасно вещество;
 • при изготвяне на оценка на риска не се вземат предвид данните от информационните листи за безопасност (ИЛБ) на химичните агенти;
 • оценките на риска са формални или непълни, тъй като не отразяват опасните свойства на химични агенти и данните от информационния лист за безопасност (ИЛБ) на използваните в конкретното предприятие вещества;

OR-2

 • не се оценява комбинираното действие при експозиция на няколко опасни вещества;
 • не се извършват задължителните периодични медицински прегледи на работещите с такива вещества;
 • не се осигуряват лични предпазни средства – ЛПС или е налице несъобразяване на ЛПС с информацията от информационните листове за безопасност;
 • при транспортиране и съхранение не се отчитат специфичните характеристики на опасните вещества.

Опасни химични агенти

Проверките ще продължат и през 2019г.

Обхватът им:

 • обход по работните места, за да се установи къде се работи с опасни вещества и какви мерки реално са взети за минимизирането на рисковете;
 • проверка за идентификацията на използваните опасни вещества от работодателите и наличната информация за тях;
 • проверка на оценката на риска при работата с използваните опасни вещества;
 • проверка на предприетите мерки за минимизирането на рисковете.

Чрез сайта на ИА “ГИТ” е достъпна специална рубрика, в която се публикува информация за  кампанията. На разположение са много материали, включително и анкета за самооценка доколко познаваме пиктограмите на опасните вещества.

Още по темата:

Химични агенти
Опасни вещества
Опасни вещества – управление на дейностите
Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси