Шум - ползване на антифони

Задължително ли е ползването на антифони?

Една от основните отговорности на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е свързана с обезпечаването на лични предпазни средства – ЛПС.

Необходимостта им се определя при отчитане на опасностите и рисковете за всяко конкретно работно място. В много публикации изясних, че това става след извършване на оценка на риска.

Задължение на работещите е да ползват предоставените им ЛПС.

ЛПС - защита на слуха

И все пак – наистина ли това задължение е задължително за изпълнение?

За баламите – може би, но не и за мен! KUT-8Четвърт век съм бачкал къде ли не, мога сам да вземам решения за живота и здравето си. Без проблем си карам колата с 220 км/ч. при разрешени 120. Някакво дребно шефче ще ми нарежда да слагам каска с антифони? Инспекцията по труда щяла да ги глоби? За да спят спокойно – ще им подпиша декларация, че ги освобождавам от отговорност и си поемам последствията, ако нещата тръгнат на зле!

На самоуверените пояснявам – това няма как да се случи! Такава декларация е незаконна и не освобождава работодателя ви от отговорност. А вас – от санкции за нарушаване на трудовата дисциплина.

За да не бъда голословен, ето становище от МТСП на въпрос със сходно съдържание.

ЗБУТ - мнения на МТСП

Въпросът:

Цитат

Работя в производствено предприятие и трябва да ползвам ЛПС – антифони, но когато ги ползвам се чувствам по-зле и бих искала да работя без тях. Шумът е около 86-87 dB. Въпросът ми е мога ли да подпиша някаква декларация, с която да се откажа от ползването на антифони и работодателят да не ми предоставя такива?

“Есенцията” на отговора, с позоваване на Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (можете да ползвате безплатно копие на наредбата от нашия ЗБУТ – Хипермаркет):

Цитат

…  При експозиция на шум равна или по-голяма от горните стойности на експозиция за предприемане на действие (Lex,8h = 85 dB (А)), личните предпазни средства за защита на слуха трябва да бъдат използвани от работещите (чл. 8., ал. 1, т. 2 от наредбата). Следователно, при цитираните от Вас нива на шума в предприятието, когато те са установени и документирани в оценката на риска по реда, определен в наредбата, работодателят е длъжен да предостави, а работещите – да използват предоставените им антифони.

Важен нюанс – при проблеми с антифоните или с друго ЛПС не пропускайте да уведомите прекия си ръководител, длъжностното лице по БЗР или ръководството на фирмата  по установения за това ред. Добрият работодател би следвало да проучи нещата и ви предложи решение – замяна на амортизирано ЛПС, смяна на един вид ЛПС с друг (в случая – ползване на вътрешни антифони вместо външни).

Понеже заговорихме за шум – системното излагане на наднормено шумово въздействие може да причини необратимо увреждане на човешкия организъм. Особено ако след напрегнатия ден в шумния цех редовно релаксирате под рева на тонколоните у дома, в колата, в заведението…

Шум - предпазване

Темата за шума не е маловажна (дори и вицепремиери я взеха на персонален отчет). Ето защо започвам минисериал от няколко публикации за причините, въздействието и защитата от шумовите атаки в работната среда.

Първата част вече е на вниманието ви – “Шум, шум, шум – 1“.