Декларация по чл. 15

Защо работодателите подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

Основно задължение на работодателите е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – ЗБУТ в предприятията.

Темата бе разгледана подробно в публикацията “Работодател“, но е полезно да напомня, че тези дейности са свързани с превенция на рисковете, предоставяне на информация и обучение, осигуряване на средства и създаване на необходимата организация за реализиране на поставените цели за осигуряване на  безопасност и здраве при работа.

Rabotnik-1 (2)

Държавните органи имат важно място в този процес – съгласно Директива 89/391 на Съвета на Европа за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място на всеки пет години държавите-членки представят доклад на Комисията за практическото прилагане на разпоредбите на цитираната директива, като отбелязват гледните точки на работодателите и на работниците.

У нас това е задължение на Министъра на труда и социалната политика.

Normativna_uredba

По данни на Националния статистически институт през 2016г. в България броят на нефинансовите предприятия е близо 405 000, от които 375 000 – с 9 и по-малко заети лица.

Ето защо е наложително създаването на действащ механизъм, чрез който да се набавя информация за състоянието на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и спазването на европейските регламентации във всяко едно от тези предприятия. Този механизъм се реализира посредством т.н. декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – ЗЗБУТ (актуално копие на закона е достъпно за ползване безплатно в нашия “ЗБУТ – Хипермаркет“).

В първоначалния си вид от 1997г. чл. 15 от ЗЗБУТ изискваше от работодателите при откриване на предприятия, както и при промяна на дейността и технологиите, да декларират в съответната инспекция по труда местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки.

Rab-8

С течение на времето текстът бе доразвит, за да се стигне до подаването на специална декларация, съдържаща всеобхватна информация за трудовата безопасност.

Особено в по-големите фирми тази декларация дава на мениджърския екип синтезирана информация както за направеното до момента, така и за евентуални проблеми. Затова към изготвянето й трябва да се подхожда отговорно и компетентно.

Още по темата:

Всичко за декларацията по чл. 15(1) от ЗЗБУТ