Химични агенти

Промениха и Наредба 13 / 2003г. за химичните агенти

С обнародваната в Държавен вестник бр. 73 / 04.09.2018г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13 от 2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (ОВ L 27, 1.02.2017 г.).

DV-1

Измененията засягат гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда,  включени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3., като например тези за азотен диоксид и моноксид, въглероден моноксид, етилацетат, калциев оксид, оцетна киселина, серен диоксид и др.

Опасни химични вещества

В приложението се въвеждат нови химични агенти, за които досега не са били лимитирани гранични стойности на експозиция (метилформат, амитрол…).

Напомням, че в цитираното приложение 1 са включени над 500 химични агента с  техните наименования, CAS номера и гранични стойности на концентрация във въздуха при време на експозиция 8 часа и време на експозиция 15 минути.

С пълния текст на измененията и допълненията можете да се запознаете ТУК.

Още по темата:

Опасни вещества
Химични агенти
Оценка на безопасността при съхранение на опасни химични вещества и смеси