Опасни химични вещества

Опасни вещества

Опасните вещества ни дебнат на всяка крачка. Често не подозираме за вредното им влияние, а считаме наличието им за неизбежна даденост…

Опасните вещества не са само в цеховете за пластмасови изделия, галваничните участъци и химическите лаборатории. Колко от нас работят в запрашена среда? Вдишваме ли прах при почистване на помещения и открити площи? Работим ли с брашно? Ползваме ли насипни прахообразни храни за животни? Обработваме ли дървесина? Боядисваме ли? А почистващите препарати? Опасни вещества има и в строителството, при някои ремонтни дейности…

Opasni_vestestva-1

Основен акцент в работата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за 2018 и 2019г. е кампанията “Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

В Европейския съюз, а и в други държави по света, броят на работещите, изложени на въздействие на опасни вещества, не е никак малък. Резултатите от проведени проучвания сочат, че около 17% от заетите лица работят в такива условия през не по-малко от половината работно време. А в 38 % от работните места се използват опасни вещества (в някои сектори тази цифра достига почти две трети).

Кои вещества са опасни?

Най-общо това е всяко твърдо, течно или газообразно вещество, което може да навреди на безопасността или здравето на работниците.

Opasni_vestestva-2

Начините на вредно въздействие са различни:

  • промяна в здравословното състояние (кожни дразнения, респираторни заболявания, увреждане на вътрешни органи, онкологии…);
  • пряко влияние, например при попадане в аварийни ситуации (отравяне, задушаване, пожар, експлозия…).

Минимизирането на рисковете за работещите изисква:

  • идентифициране на опасните вещества;
  • оценяване на рисковете;
  • предприемане на мерки с цел намаляване или предотвратяване излагането на работещите на съответните рискове.

Йерархия на мерките:

  1. Елиминиране или замяна на опасните вещества с по-малко опасни.
  2. Прилагане на технически решения (например монтаж на ефективни аспирационни уредби).
  3. Подобряване организацията на работа (в т.ч. намаляване броя на пряко изложените на опасности лица).
  4. Ако предходните мерки са недостатъчно ефективни или невъзможни за прилагане – осигуряване и ползване на лични предпазни средства (ЛПС).

R_tel-5

Предлагам на вашето внимание кратък Информационен бюлетин относно нормативна уредба за опасните вещества на работното място, поместен на сайта на кампанията.

 

Още по темата:

Химични агенти