Длъжностно лице по БЗР

Обучение на длъжностно лице по БЗР, работещо в няколко фирми

В публикацията “Длъжностно лице по БЗР” от поредицата “ЗБУТ – Азбука” изясних правата и отговорностите на тези специалисти. Нормална практика в много фирми е дейността да се възлага на физическо лице – специално назначено или по съвместителство.

OR-4

Припомням, че основен регламентиращ документ за работата на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа (БЗР) е Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд не по-рядко от веднъж годишно длъжностните лица по безопасност и здраве при работа (БЗР) трябва да преминават специализирано обучение (можете да изтеглите безплатно копие на наредбите от нашия ЗБУТ – Хипермаркет).

Naredbi-ZBUT

Възниква резонният въпрос трябва ли длъжностно лице по БЗР, което изпълнява тази дейност например в три фирми / юридически лица, да преминава три специализирани годишни обучения? Възможно ли е специалистът да се обучи веднъж, а с издадения му документ за една от фирмите да работи и в останалите?

ЗБУТ - обучение

Съгласно становище на Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” към Министерството на труда и социалната политика от 18.04.2018г.:

Цитат

“Ако програмата за обучението по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-07-2 (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.), на което е изпратено лицето, е съобразена с отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за всяко от юридическите лица, то тогава е възможно и ако има съгласие между работодателите, това лице да изпълнява функциите на орган по БЗР за всеки един от тях със сертификат, издаден на едното юридическо лице.”

Накратко: Работите като длъжностно лице по БЗР в машиностроителна фирма? Няма проблем с издадения документ за преминато обучение да изпълнявате функциите си и в малко металообработващо предприятие. Но в хранителен комплекс – едва ли…

Тук ще намерите по-пълна информация за изискванията към длъжностните лица по безопасност и здраве при работа (БЗР).